2012 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa - KPP Łuków

Informacja o stanie bezpieczeństwa

2012 r.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁUKOWIE W 2012 ROKU

STAN ZAGROŻENIA PRZESTEPCZOŚCIĄ

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łukowskiego w 2012 roku odbywała się w oparciu o zadania ujęte w planie pracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Strategię Rozwoju Policji na lata 2010 – 2012 określone przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wpływa przede wszystkim poziom zagrożenia przestępczością, w tym przestępczością pospolitą, zagrożenie wykroczeniami, głównie przeciwko mieniu oraz porządkowi i spokojowi publicznemu, zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym, a także zakres występowania różnego rodzaju patologii społecznych.

Powiat łukowski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie lubelskim. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców wyniósł 157,7 %, przy wojewódzkim 225,25%. Uplasowało to naszą jednostkę na trzecim miejscu w województwie lubelskim.

Poniżej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa utrzymuje się na dobrym poziomie, zaś skuteczność Policji wzrasta.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie powiatu łukowskiego w 2012 roku w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria

2011

2012

+/-

Wykrywalność

przestępstw ogółem

2041

1875

- 166

85,8%

przestępstwa kryminalne

985

947

- 38

73,8%

przestępstwa gospodarcze

141

151

+ 10

89,6%

 

zabójstwo

1

-

- 1

-

uszczerbek na zdrowiu

58

49

- 9

95,7%

bójka lub pobicie

40

41

+ 1

97%

 

zgwałcenie

6

6

-

100%

 

kradzież

198

203

+ 5

56,2%

kradzież samochodu

5

5

-

25%

 

włamanie

99

93

- 6

42,6%

przestępstwa rozbójnicze

19

16

- 3

82,4%

rozbój
z bronią

3

3

-

33,3%

uszkodzenie rzeczy

78

73

- 5

59,3%

 

narkotyki

28

32

+ 4

100%

obrót gospodarczy

8

14

+ 6

100%

 

przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego

 

11

 

15

 

+ 4

 

100%

nietrzeźwi kierujący

637

542

- 95

100%

przestępstwa korupcyjne

14

10

- 4

100%

 

          Jak wynika z powyższych danych w 2012 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wszczęto 1.875 postępowań przygotowawczych ogółem, to jest o 166 postępowań mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku., co określa wskaźnik dynamiki na poziomie 91,8%. Wskaźnik wykrywalności ogólnej ukształtował się na poziomie 85,6%.

            Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowiły największą liczbę wszczętych postępowań i wyniosły 947. Było ich mniej o 38 w porównaniu do roku 2011, co stanowiło 50,5% ogółu wszczętych postępowań. Wskaźnik ich wykrywalności wyniósł 73,8% przy wojewódzkim, który wyniósł 61,0%.

Największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym stanowią: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia.

            W kategorii przestępstw kradzieży w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku odnotowano wzrost o 5 wszczętych postępowań. Wskaźnik wykrywalności
w tej kategorii wyniósł 56,2%.

W przypadku przestępstw kradzieży z włamaniem w 2012 roku odnotowaliśmy spadek o 6 wszczętych postępowań w stosunku do roku 2011.

Odnotowano również spadek wszczętych postępowań w kategorii uszkodzenia rzeczy o 5 w stosunku do 2011 roku.

 Spadek wszczętych postępowań o 9 odnotowano również w kategorii uszczerbek na zdrowiu.

Natomiast w kategorii przestępstw bójka lub pobicie odnotowano wzrost o 1 liczbę wszczętych postępowań w porównaniu do roku 2011.

W ramach prowadzonych postępowań ustalono przy tym 1374 podejrzanych o dokonanie przestępstw, z czego 605 w sprawach kryminalnych. W stosunku do 50 (48 w sprawach kryminalnych) sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

UJĘCIA NA GORACYM UCZYNKU.

Spośród 1374 podejrzanych, 592 (718 w 2011 roku) zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, co stanowi 31,5% ogólnej liczby wszczętych postępowań.

Pomimo spadku liczby osób zatrzymanych na gorącym uczynku o 126, odnotowaliśmy również w 2012 roku znaczący spadek wszczętych postępowań przygotowawczych ogółem, tj. o 166 postępowań mniej. Nadmienić należy, że liczba ta potwierdza właściwą pracę łukowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW        

Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Łuków w 2012 roku w poszczególnych kategoriach.

Kategoria

2011

2012

+/-

Wykrywalność

przestępstw ogółem

1255

1130

- 125

87%

przestępstwa kryminalne

580

566

- 14

77%

przestępstwa gospodarcze

108

120

+ 12

97,3%

 

zabójstwo

1

-

- 1

-

uszczerbek na zdrowiu

22

29

+ 7

100%

bójka lub pobicie

24

21

+ 3

100%

 

zgwałcenie

2

2

-

100%

 

kradzież

132

131

- 1

61,3%

kradzież samochodu

5

3

- 2

0%

 

włamanie

64

61

- 3

43,5%

przestępstwa rozbójnicze

12

12

0

80%

rozbój
z bronią

3

3

-

33,3%

uszkodzenie rzeczy

41

37

- 4

63,3%

 

narkotyki

28

32

+ 4

100%

obrót gospodarczy

6

8

+ 2

100%

 

przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego

 

 

9

 

 

9

 

 

0

 

 

100%

nietrzeźwi kierujący

359

248

- 111

100%

przestępstwa korupcyjne

9

8

- 1

100%

 

          Z ogólnej liczby wszczętych postępowań przygotowawczych 1.130 to postępowania wszczęte na terenie miasta Łuków. Z liczby tej 566 to przestępstwa o charakterze kryminalnym, 120 o charakterze gospodarczym i 248 to nietrzeźwi kierujący.

Kolejną kategorią przestępstw o największej ilości wszczętych postępowań w 2012 roku była grupa - nietrzeźwi kierujący. Wynosiła ona 542 wszczęte postępowania i stanowiła 29,0% ogółu wszczętych postępowań.

Podobnie jak na terenie powiatu tak i w mieście Łuków największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym stanowią: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, przestępstwa narkotykowe, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia.

W analizowanym okresie najczęściej przedmiotem zaboru – kradzieży były telefony komórkowe, portfele wraz dokumentami i pieniędzmi. Pokrzywdzeni przez nieuwagę czy pośpiech, pozostawiali mienie gdzie np. wcześniej dokonywali zakupów lub w ich trakcie.

            Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetów zadań łukowskiej Policji. Jak widać utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba wszczętych postępowań systematycznie wzrasta. Wszczęto
32 postępowania gdzie w roku ubiegłym takich postępowań wszczęliśmy 28. Natomiast w okresie sprawozdawczym przestępstw z tej kategorii stwierdziliśmy 55. Popełnienie przestępstw udowodniono 35 sprawcom, w tym 5 nieletnim. Osiągnięto wykrywalność 100%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowało posiadanie środków odurzających.

            Biorąc pod uwagę powyższe jednoznacznie należy stwierdzić, iż ogólnie na terenie powiatu łukowskiego jak również na terenie miasta Łuków nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań.         

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE.

Ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu jest niewątpliwie szybka reakcja Policji na zgłoszenie. Czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce wezwania, a następnie szybkie podjęcie czynności przez policjantów jest dla nas ważnym wskaźnikiem, który ma niewątpliwie wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach obywateli.

 

Średni czas oczekiwania na interwencję w terenie miejskim wyniósł 7m 51s i skrócił się o 57s w porównaniu do roku ubiegłego. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił 18m 49s i skrócił się o 1m 86s w stosunku do 2011 roku. Opóźnienia wynikały najczęściej z dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych czy tez realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu elektronicznego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD). Umożliwia on bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

 

Rok

2011

2012

Średni czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia interwencji na terenie miejskim

8:08

7:51

Średni czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia interwencji na terenie pozamiejskim

20:35

18:49

 

LICZBA WYKONANYCH SŁUŻB.

W 2012 roku jak i w latach poprzednich do służby patrolowej i obchodowej starano się kierować możliwie maksymalną liczbę policjantów będących w dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych. Celem naszego działania było zapewnienie obecności służb patrolowych i obchodowych w miejscach szczególnie zagrożonych. Skuteczność tych służb w zapobieganiu przypadkom naruszania porządku prawnego, ujawnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prawidłowa reakcja na wszelkie negatywne zachowania wpływające na poczucie bezpieczeństwa była podstawowym i nadrzędnym celem organizacji służby patrolowej i obchodowej. Dyslokacja służby organizowana była na podstawie miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, sporządzanych dla potrzeb planowania służby.

W tym celu w 2012 roku do służby patrolowej i obchodowej skierowano policjantów, którzy wykonali 12 289 służb (13 390 w 2011 roku). Nastąpił więc nieznaczny spadek ilości wykonanych służb patrolowych i obchodowych.   Głównymi czynnikami mającymi wpływ na spadek ilości służb patrolowych i obchodowych były zwolnienia lekarskie, wakaty oraz udział policjantów w szkoleniu podstawowym i specjalistycznym.

INTERWENCJE I ZDARZENIA.

W analizowanym okresie czasu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych, przeprowadzili 5 867 interwencji. W rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia się to następująco:

Obszar

Ilość interwencji

Powiat łukowski

5867

Miasto Łuków

2861

Gmina Łuków

641

Gmina Trzebieszów

244

Gmina Adamów

301

Gmina Krzywda

426

Gmina Serokomla

163

Gmina Wojcieszków

207

Miasto Stoczek Łukowski

175

Gmina Stoczek Łukowski

303

Gmina Stanin

358

Gmina Wola Mysłowska

188

                               Tabela przedstawia ilość interwencji w poszczególnych gminach.

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej interwencji odnotowano
w Mieście Łuków – 2861, następnie w Gminie Łuków – 641, Gminie Krzywda – 426, Gminie Stanin - 358, Gminie Stoczek Łukowski – 303.

Najwięcej zdarzeń (interwencje, zgłoszenia o przestępstwach czy wykroczeniach) odnotowano w rejonie
nr 2 (Os. Chącińskiego, Os. Klimeckiego) – 970 i rejonie nr 1 (centrum miasta i ulice przyległe) – 960. Kolejnym rejonem pod względem ilości odnotowanych zdarzeń był rejon nr 3 (ul. Międzyrzecka, ul. Wojtóstwo, ul. Cieszkowizna i ulice przyległe do nich) – zanotowaliśmy tu 766 zdarzeń. Porównywalnie sytuacja przedstawia się w rejonie nr 5 (ul. Wojska Polskiego i ulice przyległe) gdzie odnotowaliśmy 695 zdarzeń i rejon nr 4 (ul. Jana Pawła II, ul. Siedlecka, ul. Ławecka oraz ul. Stodolna i ulice przyległe do nich) – gdzie odnotowaliśmy 668 zdarzeń. W rejonie nr 6 (ul. Żelechowska i ulice przyległe) zanotowaliśmy 581 zdarzeń. Najmniej zdarzeń odnotowaliśmy natomiast w rejonie nr 7
(Os. Unitów Podlaskich i Os. Sienkiewicza oraz ulice przyległe) – bo tylko 441.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA.

Na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ma wpływ nie tylko poziom przestępczości, ale również wykroczenia. W 2012 roku na terenie powiatu łukowskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie ujawnili ogółem 14 934 wykroczenia, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu bądź pouczali sprawców wykroczeń.  Niewątpliwie duży wpływ na ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkańców miał również fakt eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Kategoria

KPP Łuków

/Prewencja/

KPP Łuków /WRD/

KP Adamów

KP Stoczek

Łukowski

Razem

 

 

Pouczenia

890

1422

312

315

2939

 

Mandaty karne

2121

6060

404

413

8998

Wnioski o ukaranie

1127

548

147

295

2117

Zatrzymane prawa jazdy

35

163

31

11

240

Zatrzymane dowody rejestracyjne

41

996

60

23

1120

Nietrzeźwi kierujący

99

163

147

133

542

Spotkania z:

dziećmi -

młodzieżą -

dorosłymi -

 

186

 

70

 

39

 

24

 

319

202

36

28

14

280

180

2

25

1

208

ZABEZPIECZENIE IMPREZ

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych realizowali służbę patrolową i obchodową oraz uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego.

W 2012 roku łukowscy policjanci zabezpieczyli 293 mecze w ramach interwencji, 2 mecze w ramach akcji (impreza masowa) i 7 przejazdów kibiców (mecze na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego).

Podczas odbywających się rozgrywek sportowych na terenie powiatu łukowskiego miały miejsce następujące incydenty:

 • W dniu 1 kwietnia 2012 roku – podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Sokół” Adamów – „Unia” Krzywda, doszło do rozboju, gdzie przedmiotem kradzieży był szalik z barwami jednej z drużyn, zatrzymano
  2 sprawców i skierowano akt oskarżenia;
 • W dniu 6 maja 2012 roku – podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orkan” Wojcieszków – „Sokół” Adamów, doszło do zakłócenia ładu i porządku publicznego, poprzez rzucenie petardy przez nieletniego, w tym przypadku powiadomiono Sąd Rodzinny;
 • W dniu 16 maja 2012 roku – podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orlęta” Łuków – „Orlęta” Radzyń Podlaski, doszło do zakłócenia ładu i porządku publicznego przez nieletniego i w tym przypadku powiadomiono Sąd Rodzinny oraz skierowano jeden wniosek
  o ukaranie do Sądu Rejonowego, a także ukarano mandatami karnymi
  17 kibiców za używanie słów nieprzyzwoitych;
 • W dniu 20 maja 2012 roku -  podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami ŁKS Łazy – „Janovia” Janów, sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łukowie na kibica jednej z drużyn za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym oraz wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do własnej tożsamości;
 • W dniu 27 maja 2012 roku - podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orlęta” Łuków – „Podlasie” Biała Podlaska, policjanci ukarali mandatami karnymi dwóch kibiców, jednego za spożywanie alkoholu
  w miejscu zabronionym natomiast drugiego za używanie słów nieprzyzwoitych;
 • W dniu 14 października 2012 roku - podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orlęta” Łuków – „Avia” Świdnik, doszło do zakłócenia ładu
  i porządku poprzez rzucenie petardy, w tym przypadku odstąpiono
  od skierowania wniosku o ukaranie do Sadu z uwagi na niemożność ustalenia sprawcy tego wybryku.

PRZEMOC W RODZINIE.

W przypadku przemocy domowej interweniujący policjanci sporządzali tzw. „Niebieskie Karty”, które następnie były przekazywane do zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie miast i gmin naszego powiatu.
W chwili obecnej na terenie powiatu takich zespołów jest 11 (2 – miejskie i 9 gminnych) na terenie powiatu łukowskiego. Informacja taka docierała również do dzielnicowego, który obejmował zainteresowaniem dana rodzinę.W 2012 roku łukowscy policjanci przeprowadzili 459 interwencji w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Pokrzywdzonych zostało 560 osób, w tym 426 kobiet, 67 mężczyzn i 67 małoletnich.

            W analizowanym okresie czasu zatrzymano w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych – 193 (3 kobiety i 190 mężczyzn) sprawców przemocy domowej,
z czego 90 sprawców usłyszało zarzuty popełnienia przestępstwa
z art. 207 Kodeksu Karnego tj. znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny. Spośród sprawców przemocy w rodzinie 16 zostało tymczasowo aresztowanych.

 

Kategoria

Teren powiatu

Miasto Łuków

Interwencje - przemoc

459

257

Zatrzymanych w PDOZ

193

124

Zarzuty z 207 KK

90

18

Tymczasowo aresztowani

16

3

Niebieskie Karty

459

257

 

Czynnikami charakteryzującymi lokalne uwarunkowania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie są niewątpliwie alkoholizm, co raz większe bezrobocie, brak jakiegokolwiek zajęcia, frustracja, brak perspektyw na poprawę warunków materialnych, co w znacznym stopniu przekłada się na sytuację w rodzinach i występowanie patologii.

DEMORALIZACJA NIELETNICH.

Miernikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie zagrożenia demoralizacją nieletnich jest nie tylko ilość ujawnionych czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym, ale także inne zachowania niezgodne z normami społecznymi.

 

W 2012 roku na terenie powiatu łukowskiego ujawniono 88 nieletnich sprawców, którzy dopuścili się 96 czynów karalnych, w tym 50 przestępstw i 46 wykroczeń. Wśród sprawców czynów karalnych było 80 chłopców i 8 dziewcząt. Nieletni dopuszczają się przede wszystkim czynów karalnych o charakterze kryminalnym takich jak kradzieże, rozboje, bójki i pobicia czy uszkodzenia rzeczy.

Szczegółowo liczbę czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w poszczególnych kategoriach, przedstawiają poniższe tabele.

 

Kategoria czynu zabronionego

Czyny ogółem na terenie powiatu

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Miasto Łuków

Kradzieże cudzej rzeczy

14

4

1

9

Włamanie

2

2

0

0

Rozbój

5

0

1

4

Uszkodzenie mienia

5

1

1

3

Bójka, pobicie

7

0

2

5

Przyłaszenie mienia

3

0

0

3

Znieważenie funkcjonariusza

1

0

0

1

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

6

0

0

6

Oszustwo

1

0

0

1

Groźby karalne

2

2

0

0

Naruszenie miru domowego

1

0

1

0

Niestosowanie się do wyroku sadu

1

0

0

1

Przestępstwa z
art. 178a § 2 kk

2

0

0

2

Tabela przedstawia czyny nieletnich będące przestępstwami.

 

Kategoria czynu zabronionego

Czyny ogółem na terenie powiatu

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Miasto Łuków

zakłócenie ładu i porządku publicznego

4

1

1

2

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu

2

-

-

2

kierowanie innym pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu

2

1

-

1

kradzież cudzej rzeczy

38

-

13

25

Tabela przedstawia czyny nieletnich będące wykroczeniami.

Spośród ustalonych w 2012 roku 88 nieletnich sprawców czynów karalnych 62 nieletnich (6 dziewcząt i 56 chłopców) było w wieku od 13 do 16 lat, natomiast 26 nieletnich (2 dziewczyny i 24 chłopców) miało ukończone 16 lat.

W 2012 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie
i jednostek podległych ujawnili 38 nieletnich będących pod działaniem alkoholu, w tym:

 • do 13 roku życia – 1,
 • od 13 do 16 roku życia – 24,
 • powyżej 16 roku życia – 13.

Ponadto w analizowanym okresie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych ujawnili 2 nieletnich będących pod działaniem narkotyków, w tym:

 • do 13 roku życia – 0,
 • od 13 do 16 roku życia – 2,
 • powyżej 16 roku życia – 0.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak też w 2012 roku policjanci podejmowali szereg działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego współpracując w tym celu z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Na bieżąco były prowadzone spotkania z dziećmi i młodzieżą, pedagogami oraz rodzicami. W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, o ujawnionych przypadkach demoralizacji przekazywano informacje do odpowiednich instytucji i organizacji.

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny czynnik mający znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. W 2012 roku na terenie powiatu łukowskiego zaistniało 96 wypadków drogowych, w wyniku których 25 osób poniosło śmierć, natomiast 105 zostało rannych. W tym okresie też zanotowano 786 kolizji drogowych.

 

            Powiat Łukowski

Miasto Łuków

Kategoria

2011

2012

2011

2012

 

Wypadki

120

96

27

30

 

Zabici

15

25

2

3

 

Ranni

187

105

27

36

 

Kolizje

866

786

338

329

Struktura zdarzeń drogowych.

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że w 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 24, a liczba kolizji drogowych o 80. W analizowanym okresie wzrosła natomiast o 10 liczba śmiertelnych ofiar wypadków, a liczba osób, które odniosły  obrażenia ciała zmniejszyła się o 66.

Wśród ofiar wypadków ponad połowę stanowią kierowcy i pasażerowie (97 osób, 20 osób zabitych i 77 rannych). Wśród pieszych uczestników ruchu w wypadkach uczestniczyło 24 osoby, (zginęło 5 osób, a 17 zostało rannych). Wśród kierujących rowerami i motorowerami w wypadkach uczestniczyło 27  rowerzystów (17 rannych i 10 ofiar śmiertelnych) i 5 kierujących motorowerem, którzy doznali obrażeń ciała.

Przyczyny zdarzeń drogowych.

W omawianym okresie czasu z winy kierującego doszło do 82 wypadków (84,4% ogółu) i 626 kolizji drogowych (79,6 % ogółu). Współwina uczestników  – 1 wypadek i 30 kolizji drogowych.

Główne błędy popełniane przez kierujących polegały na:

 • niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu (29 wypadków i 185 kolizji),
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (21 wypadków i 132 kolizje),
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (8 wypadków i 41 kolizji),
 • nieprawidłowe omijanie (16 kolizji)
 • nieprawidłowe wymijanie (26 kolizji),
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (7 wypadków i 8 kolizji),
 • nieprawidłowe skręcanie (5 wypadków i 42 kolizje),
 • jazda po niewłaściwej stronie drogi (1 wypadek i 7 kolizji),
 • niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu (2 wypadki i 77 kolizji),
 • nieprawidłowe cofanie (63 kolizje).

Osoby piesze spowodowały 7 wypadków drogowych i 9 kolizji drogowych.

Główne błędy popełniane przez pieszych to:

 • stanie na jezdni, leżenie – 4 wypadki i 1 kolizja
 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 3 wypadki i 4 kolizje
 • wejście na jezdnie przy czerwonym świetle – 1 kolizja.

Nietrzeźwi kierujący spowodowali ogółem 6 wypadków i 38 kolizji drogowych. Natomiast nietrzeźwi piesi spowodowali 4 wypadki i 3 kolizje drogowe.

Zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń spadło o połowę w porównaniu do 2011 roku w wypadkach drogowych i utrzymało się na tym samym poziomie w kolizjach drogowych.

W okresie objętym analizą do najbardziej zagrożonych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu należały:

 • droga krajowa nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski – Kienkówka, 12 wypadków. Wypadki miały miejsce na ul. Warszawskiej w Łukowie – 3 wypadki, oraz w miejscowościach Sięciaszka Pierwsza, Zalesie, Zastawie, Jedlanka – 2 wypadki,  Kobiałki Stare,  Stoczek Łukowski ul. Piłsudskiego – 2 wypadki, Prawda Stara;         
 • droga krajowa nr 63 Łuków – Klębów – Biardy, 13 wypadków. Miały one miejsce w Łukowie na ul. Wyszyńskiego - 3 i ul. Radzyńskiej 2, Trzaskoniec, oraz w miejscowościach Gołaszyn, Biardy,  Las Kryńszczak i  w miejscowości Dminin – 4 wypadki, która to jest  najbardziej zagrożona miejscowością na drodze K63;
 • droga wojewódzka nr 806 Łuków – Trzebieszów – Strzakły gdzie odnotowano 13 wypadków, do 6 wypadków doszło na ul. Międzyrzeckiej oraz w miejscowości Trzebieszów – 6 wypadków i w miejscowości Karwów – 1 wypadek;
 • droga wojewódzka nr 807 Łuków – Stanin – Jarczew, na której doszło do 5 wypadków, w miejscowościach Józefów, Ogniwo, Tuchowicz, Stanin i Wandów;
 • droga wojewódzka nr 808 Łuków – Wojcieszków – Serokomla, gdzie zaistniało 9           wypadków. Zaistniały one w Łukowie na ul. Świderskiej, Świdry – 2 wypadki, miejscowość Świderki – 2, Hordzież, Wojcieszków, Bystrzyca – 1 wypadek oraz Siedliska – 1 wypadek;
 • droga wojewódzka nr 803 Stoczek Łukowski – Kołodziąż, miał miejsce 1 wypadek drogowy.
 • drogi powiatowezaistniało 27 wypadków drogowych;
 • drogi gminne – odnotowano 15 wypadów.

Geografia zdarzeń drogowych na drogach krajowych i wojewódzkich.

Nr drogi

wypadki

zabici

ranni

kolizje

Droga Krajowa K-63

13

1

23

105

Droga Krajowa K-76

12

4

10

81

Droga Wojewódzka
W-806

13

4

10

81

Droga Wojewódzka
W-808

9

3

15

46

 

Na drogach powiatowych wskazać następujące drogi:

 • droga P 1324L – Łuków – Aleksandrów gdzie zaistniało 4 wypadki – 3 na ul. Cieszkowizna i 1 w miejscowości Rzymy Las;
 • droga P 1324 relacji Jarczew – Stoczek Łukowski gdzie w Woli Kisielskiej zaistniało 2 i w miejscowości Zawaliny – 1 wypadek drogowy;
 • droga 1342 relacji Krzywda – Nowy Świat, gdzie w miejscowości Radoryż Kościelny zaistniało 3 wypadki drogowe;
 • droga 1367 – Łuków ul. Dmocha – 2 wypadki drogowe.

W analizowanym okresie czasu na ulicach miasta Łuków odnotowano 30 wypadków, w których 3 osoby poniosły śmierć a 36 odniosło obrażenia ciała. Odnotowano również 329 kolizji drogowych.

Geografia wypadków w mieście Łuków przedstawia się następująco:

miejsce zdarzenia

wypadki

zabici

ranni

ul. Międzyrzecka

6

1

6

ul. Wyszyńskiego

3

-

4

ul. Warszawska

3

1

2

ul. Radzyńska

2

-

8

ul. Jana Pawła II

1

-

2

ul. Wojska Polskiego

1

-

1

ul. Dmocha

2

-

2

ul. Sienkiewicza

1

-

1

ul. Wołodyjowskiego

1

-

1

ul. Cieszkowizna

3

-

2

ul. Partyzantów

2

-

2

ul. Browarna

1

-

1

ul. Trzaskoniec

1

-

1

ul. Zimna Woda

1

-

1

ul. Okrzei

1

1

1

Ul. Świderska

1

-

1

 

Istotnym elementem służącym poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym były działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W związku z tym podjęto szereg przedsięwzięć prewen­cyjnych, których celem było zapobieganie zdarzeniom drogowym. W ramach tych działań policjanci miedzy innymi:

 

 • uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których  omawiali problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takich spotkań w 2012 roku było 106 (84 w 2011 roku);
 • uczestniczyli także w 2 (12 w 2011 roku) spotkaniach, ze strażakami z OSP powiatu łukowskiego i rodzicami, gdzie poruszano szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i dorosłych jako uczestników ruchu drogowego,
 • przeprowadzili Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • brali udział w egzaminowaniu na kartę rowerową  i motorowerową,
 • prowadzili również szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego między innymi: „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Truck”, „Pasy”, „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny Weekend”, , „Bezpieczne Wakacje”, „Znicz 2012” i wiele innych.

WYSTAPIENIA I WNIOSKI

            Ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa jest właściwa inżynieria ruchu drogowego. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Łukowie mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu, wnioskowała do właściwych zarządów dróg o poprawę tego bezpieczeństwa. W 2012 roku takich wystąpień skierowaliśmy 41. Dotyczyły one miedzy innymi:

 • poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • budowy lub przeniesienia zatok;
 • zmiany organizacji ruchu;

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na nasze wnioski otrzymaliśmy tylko jedną odpowiedź.

W analizowanym okresie czasu Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 56 (48 w 2011 roku) razy wnioskowała o egzamin kontrolny z powodu przekroczenia punktów karnych przez kierujących z powiatu łukowskiego.

            W analizowanym okresie 2012 roku dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, łukowscy policjanci podjęli również działania skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących motocyklami i motorowerami. W 2012 roku policjanci ukarali mandatami karnymi 55 kierujących motocyklami i skierowali 7 wniosków o ukaranie do Sadu Rejonowego w Łukowie. W tym samym okresie ukarano mandatami karnymi 18 motorowerzystów, a na 8 sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łukowie.

 

Kategoria

Łuków

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Razem

Wnioski o ukaranie

7

-

-

7

Mandaty Karne

40

6

9

55

Tabela przedstawia środki represji stosowane wobec kierujących motocyklami.

 

Kategoria

Łuków

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Razem

Wnioski o ukaranie

6

-

2

8

Mandaty Karne

10

3

5

18

Tabela przedstawia środki represji stosowane wobec kierujących motorowerami.

 

            Na podkreślenie zasługuje fakt, że dużym utrudnieniem dla pracy policjantów jest brak zatok zaprojektowanych w infrastrukturze drogowej,
w których można byłoby bezpiecznie zatrzymać radiowóz i pojazd kontrolowany, jak również sprawować stały nadzór nad odbywającym się ruchem kołowym. Taka sytuacja jest np. na ulicy Wojska Polskiego w Łukowie (tzw. mała obwodnica Łukowa). Odcinek tej drogi patrolujemy przy użyciu nieoznakowanych samochodów wyposażonych w kamerę.

Dokonując analizy za 2012 rok należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego pogorszył się biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Za korzystny należy uznać spadek liczby wypadków i kolizji drogowych a także istotny 42 procentowy spadek liczy osób rannych w wypadkach. Nie uległa zmianie zasadnicza struktura rodzajowa wypadków, w której nadal dominują zderzenia pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego oraz najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy. W dalszym ciągu większość zdarzeń drogowych powstaje z winy kierującego, gdzie głównymi przyczynami są nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe skręcanie oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

WIDEOREJESTRATOR.

Poprawie bezpieczeństwa na drogach służyło także represjonowanie kierowców nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe, które są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Skutecznym narzędziem do realizacji tego celu okazał się nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator.

W 2012 roku łukowscy policjanci podczas pełnienia służby pojazdem nieoznakowanym – wideorejestratorem uzyskali następujące wyniki:

 

                          Informacja o wykorzystaniu wideorejestratora

Liczba godzin, służb

904 godz.

Liczba ujawnionych przestępstw

20

Liczba ujawnionych wykroczeń

1502

Liczba nałożonych MKK

1244

Kwota MKK

328 750 zł

Liczba skierowanych wniosków o ukaranie

76

Liczba pouczeń

167

Liczba zatrzymanych praw jazdy

5

Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

22

MONITORING MIEJSKI.

Ważnym elementem w systemie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców jest system monitoringu miejskiego. W chwili obecnej na terenie miasta Łuków zainstalowanych jest 10 kamer wizyjnych. Centrum obsługi monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Natomiast dysponentem systemu jest Urząd Miasta Łuków. Monitoring niewątpliwie dodatnio wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w miesiącu kwietniu i maju 2012 roku zostało zawarte porozumienie z Urzędem Miasta Łuków i Zarządem Powiatu Łukowskiego o dofinansowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu wizyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu łącznie wykonano 2 222 jednogodzinnych służb. Były one pełnione przez policjantów pionu prewencji i pionu kryminalnego w czasie wolnym od służby. Planowano je w dniach tygodnia i porach o największym zagrożeniu stanu bezpieczeństwa w wymiarze 9 i 10-cio godzinnych.

 

Ujawnione naruszenia

2011

2012

przestępstwa

0

6

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

1

47

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

58

498

Inne zdarzenia

14

157

Ogółem naruszeń

73

708

Tabela przedstawia ilości i rodzaje ujawnionych naruszeń prawa na podstawie monitoringu.

Jak widać z przedstawionej tabeli policjanci dokonywali ujawnienia szeregu wykroczeń i przestępstw zaistniałych na terenie monitorowanym kamerami. Dzięki wsparciu samorządu powiatowego i miejskiego zaplanowano służby ponadnormatywne, które niewątpliwie wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego w newralgicznych miejscach miasta Łuków tj. parku miejskiego, dworca PKS, skwerów przy ul. Zdanowskiego oraz w rejonach lokali gastronomicznych.

Należy stwierdzić, że zorganizowanie służb ponadnormatywnych oraz zaangażowanie środków finansowych Powiatu i Miasta Łuków, przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łukowa.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie prowadziła aktywną
i systematyczną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownictwo komendy i wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach rad i komisji samorządu powiatowego i samorządów gminnych, prowadzili rozmowy z osobami sprawującymi różne funkcje w organach administracji samorządowej.

W kontaktach przedstawiano analizy stanu bezpieczeństwa, prezentowano osiągnięcia Policji, inspirowano do podejmowania działań w różnych kierunkach, mających na celu podniesienie skuteczności pracy i poprawy wizerunku Policji oraz poszerzenia kręgu sprzymierzeńców w staraniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

W związku z trudnościami budżetowymi Policji, część działań dotyczyła pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności Policji. W analizowanym okresie Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała 20 000 zł. z Urzędu Miasta Łuków i 20 000 zł. z Zarządu Starostwa Powiatowego w Łukowie na zrekompensowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu.

Ponadto w 2012 roku otrzymaliśmy darowizny w formie finansowej od samorządów na kwotę 30 767,54 zł, która była przeznaczona na zakup samochodu służbowego marki Kia Cee`d dla Komisariatu Policji w Adamowie.
Udział poszczególnych urzędów gmin w dotacjach przekazanych na zakup przedstawia się następująco:

UG Krzywda - 11 427,64 zł;

UG Serokomla – 4 853,08 zł;

UG Adamów – 6 592,98 zł;

UG Wojcieszków – 7 911,84 zł.

Urząd Gminy w Łukowie przekazał środki finansowe w kwocie 2 000 zł, za które zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano 4 pokoje biurowe w KPP w Łukowie.

            W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała następujące darowizny w formie rzeczowej:

 • 1 zestaw komputerowy – dla KP w Adamowie – wartości 2 043,99 zł od Zarządu Powiatu Łukowskiego;
 • 2 używane zestawy komputerowe – dla KP w Adamowie – od Urzędu Gminy w Krzywdzie;
 • 1 używany zestaw komputerowy – dla KP w Adamowie – od Urzędu Gminy w Serokomli;
 • 1 bezdotykowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow – dla KP w Adamowie – wartości 1 626,29 zł – od Urzędu Gminy w Adamowie;
 •  1 bezdotykowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow – dla Wydziału Prewencji KPP w Łukowie – wartości 1 697,40 zł - od Urzędu Miasta w Łukowie.

Przekazane darowizny znacznie przyczyniły się do poprawy warunków pracy policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i Komisariatu Policji w Adamowie, podniosły standard użytkowanych pomieszczeń oraz miały duży wpływ na sposób właściwej obsługi interesantów, a także zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu łukowskiego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Łukowie włączyła się do innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” prowadzonej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym . Jest to nowa propozycja adresowana do uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i uzyskać świadectwo maturalne, a jednocześnie mają ogólne rozeznanie w tym, co zamierzają robić w przyszłości.

Od września 2010 roku w ZS w Radoryżu Smolanym utworzono klasę o profilu policyjnym. Do realizacji tego projektu z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zostało oddelegowanych siedmiu wysoko wykwalifikowanych policjantów. Zgodnie z regulaminem szkoły, środa jest tzw. dniem mundurowym. W tym dniu uczniowie klas undurowych na wszystkich zajęciach uczestniczą
w specjalnie przygotowanych dla nich strojach mundurowych. Odbywają się wtedy również zajęcia z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ilości 6 godzin, ( 3 klasy: I, II i III) po 2 godziny w każdej klasie. Podkreślić należy, że już w maju 2013 roku pierwsi absolwenci ukończą projekt innowacji pedagogicznej  bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Uczniowie tej innowacji poza przyswajaniem treści programowych wynikających z podstawy programowej kształcenia w liceum mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa publicznego, poznają historię Policji, etykę zawodową, elementy prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej (kryminalistyka, prewencja, ruch drogowy), musztra policyjna, rozszerzają wiadomości związane z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami oraz patologiami społecznymi. Uczniowie w ramach zajęć z samoobrony mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, która jest priorytetem rekrutacji do służby w Policji.        

Ukończenie tej innowacji nie stwarza wprawdzie szansy na zdobycie uprawnień do pracy w Policji, ale daje możliwość poznania jej specyfiki, skonfrontowania swoich młodzieńczych wyobrażeń z realiami i ewentualnymi trudnościami oraz własnymi ograniczeniami.