2013 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa - KPP Łuków

Informacja o stanie bezpieczeństwa

2013 r.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁUKOWIE W 2013 ROKU

STAN ZAGROŻENIA PRZESTEPCZOŚCIĄ

 

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łukowskiego w 2013 roku odbywała się w oparciu o zadania ujęte w planie pracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Strategię Rozwoju Policji na lata 2013 – 2015 określone przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wpływa przede wszystkim poziom zagrożenia przestępczością, w tym przestępczością pospolitą, zagrożenie wykroczeniami, głównie przeciwko mieniu oraz porządkowi i spokojowi publicznemu, zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym, a także zakres występowania różnego rodzaju patologii społecznych.

Poniżej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łukowskiego utrzymuje się na dobrym poziomie.

Tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie powiatu łukowskiego w 2013 roku w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria

2012

2013

+/-

Wykrywalność

przestępstw ogółem

1875

1846

-29

82,5

przestępstwa kryminalne

947

914

-33

70,2

przestępstwa gospodarcze

151

155

+4

79,0

 

zabójstwo

-

-

-

-

uszczerbek na zdrowiu

49

46

-3

96,7

bójka lub pobicie

41

34

-7

90,9

 

zgwałcenie

6

2

-4

100

 

kradzież

203

204

+1

43,9

kradzież samochodu

5

4

-1

33,3

 

włamanie

 

93

92

-1

33,0

przestępstwa rozbójnicze

16

10

-6

80,0

rozbój
z bronią

3

2

-1

0

uszkodzenie rzeczy

73

60

-13

46,5

 

narkotyki

32

39

+7

93,7

obrót gospodarczy

14

6

-8

100

 

przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego

 

15

13

-2

100

nietrzeźwi kierujący

542

512

-30

100

przestępstwa korupcyjne

10

16

+6

100

 

          Jak wynika z powyższych danych w 2013 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wszczęto 1.846 postępowań przygotowawczych ogółem, to jest o 29 postępowań mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, co określa wskaźnik dynamiki na poziomie 98,4%. Wskaźnik wykrywalności ogólnej ukształtował się na poziomie 82,5%.

            Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowiły największą liczbę wszczętych postępowań i wyniosły 914. Było ich mniejo 33 w porównaniu do roku 2012, co stanowiło 49,5% ogółu wszczętych postępowań. Wskaźnik ich wykrywalności wyniósł 70,2% przy wojewódzkim, który wyniósł 58,0%.

            Kolejną kategorią przestępstw o największej ilości wszczętych postępowań w 2013 roku była grupa - nietrzeźwi kierujący. Wynosiła ona 512 wszczęte postępowania i stanowiła 27,7% ogółu wszczętych postępowań.

           Największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym stanowią: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia.

         W kategorii przestępstw kradzieży w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku odnotowano wzrost o 1 wszczęte postępowanie. Wskaźnik wykrywalności
w tej kategorii wyniósł 43,9%.

            W przypadku przestępstw kradzieży z włamaniem w 2013 roku odnotowaliśmy spadek o 1 wszczęte postępowanie w stosunku do roku 2012.

            Odnotowano również spadek wszczętych postępowań w kategorii uszkodzenia rzeczy o 13 w stosunku do 2012 roku.

            Spadek wszczętych postępowań o 3 odnotowano również w kategorii uszczerbek na zdrowiu.

            W kategorii przestępstw bójka lub pobicie odnotowano spadek o 7 wszczętych postępowań w stosunku do roku 2012.

            W ramach prowadzonych postępowań ustalono przy tym 1146 podejrzanych o dokonanie przestępstw, z czego 499 w sprawach kryminalnych. W stosunku do 11 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

UJĘCIA NA GORACYM UCZYNKU.

Spośród 1146 podejrzanych, 584 (592 w 2012 roku) zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, co stanowi 51% ogólnej liczby wszczętych postępowań.

Pomimo spadku liczby osób zatrzymanych na gorącym uczynku, został utrzymany wysoki poziom wykrywalności sprawców przestępstw. Fakt ten potwierdza właściwą pracę łukowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW        

Zagrożenie przestępczością na terenie miasta Łuków w 2013 roku w poszczególnych kategoriach.

Kategoria

2012

2013

+/-

Wykrywalność

przestępstw ogółem

1130

1194

+64

82,8

przestępstwa kryminalne

566

601

+45

73,1

przestępstwa gospodarcze

120

137

+17

79,2

 

zabójstwo

-

-

-

-

uszczerbek na zdrowiu

29

28

-1

94,1

bójka lub pobicie

21

24

+3

84,6

 

zgwałcenie

2

1

-1

100

kradzież

 

131

133

+2

51,0

kradzież samochodu

3

2

-1

50

 

włamanie

61

59

-2

42,7

przestępstwa rozbójnicze

 

12

8

-4

78,6

rozbój
z bronią

3

2

-1

0

uszkodzenie rzeczy

37

39

+2

52,0

 

narkotyki

32

39

+7

93,7

obrót gospodarczy

8

6

-2

100

 

przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego

9

13

+4

100

nietrzeźwi kierujący

248

286

+38

100

przestępstwa korupcyjne

8

16

8

100

     

          Z ogólnej liczby wszczętych postępowań przygotowawczych 1194 to postępowania wszczęte na terenie miasta Łuków. Z liczby tej 601 to przestępstwa o charakterze kryminalnym, 137 o charakterze gospodarczym i 286 to nietrzeźwi kierujący.

Podobnie jak na terenie powiatu tak i w mieście Łuków największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym stanowią: kradzieże, kradzieże
z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, przestępstwa narkotykowe, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia.

 

            W analizowanym okresie najczęściej przedmiotem zaboru – kradzieży były telefony komórkowe, portfele wraz dokumentami i pieniędzmi. Pokrzywdzeni przez nieuwagę czy pośpiech, pozostawiali mienie gdzie np. wcześniej dokonywali zakupów lub w ich trakcie.

            Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetów zadań łukowskiej Policji. Jak widać utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba wszczętych postępowań systematycznie wzrasta. Wszczęto 39 postępowań gdzie w roku ubiegłym takich postępowań wszczęliśmy 32.

W 2013 roku stwierdzono 2 przypadki posiadania i udzielania środków odurzających na terenie łukowskich szkół.

 W okresie sprawozdawczym, w 39 prowadzonych postępowaniach, dzięki rozwojowi prowadzonych spraw, 35  w tym 4 nieletnim sprawcom udowodniono 63 przypadki popełnienia przestępstw z tej kategorii.  Osiągnięto wykrywalność 93,7%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowało posiadanie środków odurzających.

            W 2013 roku łukowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie blisko 31 000 paczek papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Uszczuplenie w podatku akcyzowym na szkodę Skarbu Państwa wynosi ponad 460 000 zł.

            Biorąc pod uwagę powyższe jednoznacznie należy stwierdzić, iż ogólnie na terenie powiatu łukowskiego nastąpił spadek liczby wszczętych postępowań.   Natomiast na terenie miasta Łuków nastąpił nieznaczny wzrost liczby wszczętych postępowań.  Wzrost liczby wszczętych postępowań na terenie miasta Łuków spowodowany był wzrostem liczby zatrzymanych nietrzeźwych kierujących i większą liczbą wszczętych postępowań o przestępstwa kryminalne, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego współczynnika wykrywalności.        

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE.

Ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu jest niewątpliwie szybka reakcja Policji na zgłoszenie. Czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce wezwania, a następnie szybkie podjęcie czynności przez policjantów jest dla nas ważnym wskaźnikiem, który ma niewątpliwie wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach obywateli.

Średni czas oczekiwania na interwencję w terenie miejskim wyniósł 7m 03s i skrócił się o 48s w porównaniu do roku ubiegłego. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił 15m 16s i skrócił się o 3m 33s w stosunku do 2012 roku. Opóźnienia wynikały najczęściej z dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych czy tez realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu elektronicznego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD). Umożliwia on bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

Rok

2012

2013

Średni czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia interwencji na terenie miejskim

7:51

7:03

Średni czas od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia interwencji na terenie pozamiejskim

18:49

15:16

 

LICZBA WYKONANYCH SŁUŻB.

W 2013 roku jak i w latach poprzednich do służby patrolowej i obchodowej starano się kierować możliwie maksymalną liczbę policjantów będących w dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych. Celem naszego działania było zapewnienie obecności służb patrolowych i obchodowych w miejscach szczególnie zagrożonych. Skuteczność tych służb w zapobieganiu przypadkom naruszania porządku prawnego, ujawnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prawidłowa reakcja na wszelkie negatywne zachowania wpływające na poczucie bezpieczeństwa była podstawowym i nadrzędnym celem organizacji służby patrolowej i obchodowej. Dyslokacja służby organizowana była na podstawie miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, sporządzanych dla potrzeb planowania służby.

W tym celu w 2013 roku do służby patrolowej i obchodowej skierowano policjantów, którzy wykonali 12 894 służb (12 289 w 2012 roku). Nastąpił więc wzrost ilości wykonanych służb patrolowych i obchodowych.   Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost ilości służb patrolowych i obchodowych było zmniejszenie ilości wakatów, zwiększenie liczby policjantów którzy ukończyli szkolenie i zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich.

INTERWENCJE I ZDARZENIA.

W analizowanym okresie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych, przeprowadzili 7712 interwencji, co stanowi 3,5% ogólnej liczby interwencji przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego. (woj. lubelskie - 218411 interwencji) W rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia się to następująco:

Obszar

Ilość interwencji

% do ogółu interwencji

Powiat łukowski

7712

100%

Miasto Łuków

3624

47%

Gmina Łuków

893

11,6

Gmina Trzebieszów

262

3,4%

Gmina Adamów

411

5,3%

Gmina Krzywda

673

8,7%

Gmina Serokomla

193

2,5%

Gmina Wojcieszków

391

5,1%

Miasto Stoczek Łukowski

236

3%

Gmina Stoczek Łukowski

253

3,3%

Gmina Stanin

566

7,4%

Gmina Wola Mysłowska

210

2,7

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej interwencji odnotowano w Mieście Łuków – 3624, następnie w Gminie Łuków – 893, Gminie Krzywda – 673, Gminie Stanin - 566, Gminie Adamów - 411.

Geografia zdarzeń na terenie miasta Łuków.   

      Na terenie miasta Łuków najwięcej zdarzeń (interwencje, zgłoszenia o przestępstwach czy wykroczeniach) odnotowano:

I - os. Chącińskiego - 447

II - ul. Międzyrzecka – 413 (Łącznie z interwencjami zgłaszanymi w KPP)

III - os. Sienkiewicza - 242

IV - ul. Warszawska - 221

V- ul. Wyszyńskiego - 187

VI - ul. Piłsudskiego - 180

VII - os. Klimeckiego - 152

VIII - ul. Rogalińskiego - 140

IX -  ul. Siedlecka - 132

X - os. Unitów Podlaskich - 114

XI - ul. Żelechowska - 91

XII - ul. Dmocha - 82

XIII - ul. Świderska - 78

XIV - ul. Jana Pawła II – 40

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA.

             Na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ma wpływ nie tylko poziom przestępczości, ale również wykroczenia. W 2013 roku na terenie powiatu łukowskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie ujawnili ogółem 15 223 wykroczenia, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski
o ukaranie do sądu bądź pouczali sprawców wykroczeń.  Niewątpliwie duży wpływ na ocenę stanu bezpieczeństwa mieszkańców miał również fakt eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Kategoria

KPP Łuków

/Prewencja/

KPP Łuków /WRD/

KP Adamów

KP Stoczek

Łukowski

Razem

 

 

Pouczenia

941

1901

774

382

3998

 

Mandaty karne

1239

6168

409

500

8316

Wnioski o ukaranie

1010

565

224

266

2065

Zatrzymane prawa jazdy

15

170

15

14

214

Zatrzymane dowody rejestracyjne

50

989

72

12

1123

Nietrzeźwi kierujący

104

266

43

99

512

Spotkania z:

dziećmi -

młodzieżą -

dorosłymi -

142

109

56

24

331

67

2

28

22

119

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych oprócz służby patrolowej i obchodowej również uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego.

W 2013 roku łukowscy policjanci zabezpieczyli 309 meczów piłki nożnej w ramach interwencji, 1 mecz w ramach akcji (impreza masowa) i 7 przejazdów kibiców (mecze na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego), 5 imprez masowych o charakterze rozrywkowych

Podczas odbywających się rozgrywek sportowych na terenie powiatu łukowskiego miały miejsce następujące incydenty:

 • W dniu 2 czerwca 2013 roku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orlęta” Łuków – „Orlęta-Spomlek” Radzyń Podlaski doszło do zakłócenia ładu i porządku  przez jednego z kibiców – skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, ukarano mandatami karnymi : 9 kibiców za używanie słów nieprzyzwoitych, 2 kibiców za zakłócenie porządku, 1 kibica za zaśmiecanie i 1 kibica za spożywanie alkoholu;
 •  W dniu 9 czerwca 2013 roku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Sokół” Adamów - ,,Orkan” Wojcieszków doszło do zakłócenia ładu i porządku  przez 2  kibiców - skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, ukarano mandatami karnymi : 1 kibica za używanie słów nieprzyzwoitych, 1 kibica za zakłócenie porządku i 1 kibica za spożywanie alkoholu;
 • W dniu 26 czerwca 2013 roku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orlęta” Łuków- „Stal” Kraśnik – ukarano mandatem karnym 1 kibica za zakłócenie porządku publicznego;
 • W dniu 22 września 2013 roku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Sokół” Adamów - ,,Orkan” Wojcieszków - doszło do zakłócenia ładu i porządku  przez jednego z kibiców – skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego;
 • W dniu 3 listopada 2013 roku podczas meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami „Orkan” Wojcieszków - „Grom” Kąkolewnica – mandatem karnym ukarano : 1 kibica za zaśmiecanie i 1 kibica za spożywanie alkoholu.

PRZEMOC W RODZINIE.

W przypadku przemocy domowej interweniujący policjanci sporządzali tzw. „Niebieskie Karty”, które następnie były przekazywane do zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie miast i gmin naszego powiatu.
W chwili obecnej na terenie powiatu takich zespołów jest 11 (2 – miejskie i 9 gminnych) na terenie powiatu łukowskiego. Informacja taka docierała również do dzielnicowego, który obejmował zainteresowaniem dana rodzinę. Policjanci odpowiedzialni za zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w 2013 roku odbyli 915 spotkań  w Zespołach Interdyscyplinarnych i posiedzeniach Grup Roboczych.

W 2013 roku łukowscy policjanci przeprowadzili 412 interwencji w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Pokrzywdzonych zostało 460 osób, w tym
392 kobiety, 43 mężczyzn i 25 małoletnich.

            W analizowanym okresie zatrzymano w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych – 169 (1 kobieta i 168 mężczyzn) sprawców przemocy domowej,
z czego 89 sprawców usłyszało zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego tj. znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny. Spośród sprawców przemocy w rodzinie 3 zostało tymczasowo aresztowanych.

 

Kategoria

Teren powiatu

Miasto Łuków

Interwencje - przemoc

412

247

Zatrzymanych w PDOZ

169

107

Zarzuty z 207 KK

89

23

Tymczasowo aresztowani

3

2

Niebieskie Karty

412

247

 

Czynnikami charakteryzującymi lokalne uwarunkowania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie są niewątpliwie alkoholizm, coraz większe bezrobocie, brak jakiegokolwiek zajęcia, frustracja, brak perspektyw na poprawę warunków materialnych, co w znacznym stopniu przekłada się na sytuację w rodzinach i występowanie patologii.

DEMORALIZACJA NIELETNICH.

Miernikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie zagrożenia demoralizacją nieletnich jest nie tylko ilość ujawnionych czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym, ale także inne zachowania niezgodne z normami społecznymi.

W 2013 roku na terenie powiatu łukowskiego ujawniono 93 nieletnich sprawców, którzy dopuścili się 97 czynów karalnych, w tym 58 przestępstw i 39 wykroczeń.

Do Sądu Rodzinnego przesłano 206 informacji dotyczących demoralizacji nieletnich.

Nieletni dopuszczają się przede wszystkim czynów karalnych o charakterze kryminalnym takich jak kradzieże, rozboje, bójki i pobicia czy uszkodzenia rzeczy.

Szczegółowo liczbę czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w poszczególnych kategoriach, przedstawiają poniższe tabele.

 

Kategoria czynu zabronionego

Czyny ogółem na terenie powiatu

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Miasto Łuków

Gmina Łuków

Kradzieże cudzej rzeczy

19

1

1

15

2

Włamanie

6

-

-

6

-

Rozbój

5

-

-

5

-

Uszkodzenie mienia

4

1

1

2

-

Bójka, pobicie

5

-

1

4

-

Przyłaszenie mienia

4

-

1

2

1

Znieważenie funkcjonariusza

1

-

-

1

-

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

6

-

1

5

-

Obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat

1

-

-

1

-

Groźby karalne

3

-

-

2

1

Przestępstwa z
art. 178a § 1 i 2 kk

4

2

-

1

1

 

Tabela przedstawia czyny nieletnich będące przestępstwami.

 

Kategoria czynu zabronionego

Czyny ogółem na terenie powiatu

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Miasto Łuków

zakłócenie ładu i porządku publicznego

3

2

1

-

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu

3

-

-

3

kierowanie innym pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu

1

-

-

1

kradzież cudzej rzeczy

31

4

2

25

uszkodzenie urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

1

 

 

1

Tabela przedstawia czyny nieletnich będące wykroczeniami.

      W 2013 roku zatrzymano 61 nieletnich sprawców czynów karalnych, w tym 26 sprawców przestępstw i 39 sprawców wykroczeń.

      W okresie poddanym analizie zatrzymano 38 nieletnich będących pod wpływem alkoholu, 2 pod działaniem narkotyków, 11 będących na ucieczce z domu i 15 z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak też w 2013 roku policjanci podejmowali szereg działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego współpracując w tym celu z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 450 spotkań z dziećmi i młodzieżą, pedagogami oraz rodzicami. Spotkania prowadzono w oparciu o:

 • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej",
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 • Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci".

W trakcie tych spotkań poruszano między innymi tematy „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa?” , „Odpowiedzialność prawna nieletnich” , „Spotkanie z osobą obcą” , „Bezpieczne zachowanie w miejscu wypoczynku” , „Bezpieczne Gimnazjum” , „Uwaga piesi” i inne.

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, o ujawnionych przypadkach demoralizacji przekazywano informacje do odpowiednich instytucji i organizacji.

W 2013 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie odbyły się dwie debaty społeczne. Jedna z nich była poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie powiatu łukowskiego, druga dotyczyła bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łukowskiego. W jednym ze spotkań wziął udział Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki.

W debatach uczestniczyli  łukowscy policjanci, przedstawiciele lokalnych samorządów, oraz mieszkańcy powiatu. Spotkania te miały na celu włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, oraz poprawę współpracy między policją a społeczeństwem oraz pomocy w sytuacjach, które dla społeczności lokalnej stanowią problemy. Uczestnicy debat zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Debaty pokazały, że istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji zarówno z samorządami i instytucjami, jak też i z lokalną społecznością.

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny czynnik mający znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. W 2013 roku na terenie powiatu łukowskiego zaistniało 72 wypadki drogowe, w wyniku których 23 osoby poniosło śmierć, natomiast 89 zostało rannych. W tym okresie też zanotowano 807 kolizji drogowych.

            Powiat Łukowski

Miasto Łuków

Kategoria

2012

2013

2012

2013

 

Wypadki

96

72

30

18

 

Zabici

25

23

3

4

 

Ranni

105

89

36

22

 

Kolizje

786

807

329

342

 

Struktura zdarzeń drogowych.

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy 2013 r. na drogach naszego powiatu doszło do 72 wypadków oraz 807 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. liczba wypadków spadła o 24, a liczba kolizji drogowych zwiększyła się o 21. Na drogach zaistniało 22 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęły 23 osoby. W 72 wypadkach 89 osób odniosło obrażenia ciała. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym spadła o 2, a liczba osób, które odniosły  obrażenia ciała zmniejszyła się o 16.

Wśród ofiar wypadków ponad połowę stanowią kierowcy i pasażerowie (91 osób, 14 osób zabitych i 77 rannych). Wśród pieszych uczestników ruchu w wypadkach uczestniczyło 21 osób, (zginęło 9 osób, a 12 zostało rannych). Wśród kierujących rowerami i motorowerami w wypadkach uczestniczyło 13  rowerzystów (11 rannych i 2 ofiary śmiertelne)  i 5 kierujących motorowerem, którzy doznali obrażeń ciała.

Przyczyny zdarzeń drogowych.

W  omawianym okresie  z winy kierującego doszło do 57 wypadków (79,1% ogółu) i 658 kolizji drogowych (81,5 % ogółu). Współwina uczestników – 3 wypadki i 46 kolizji drogowych.

Główne błędy popełniane przez kierujących polegały na:

 • niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu (24 wypadki i 189 kolizji),
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (8 wypadków i 134 kolizje),
 • nieprawidłowe wyprzedzanie (6 wypadków i 35 kolizji),
 • nieprawidłowe omijanie (2 wypadki i 36 kolizji)
 • nieprawidłowe wymijanie (2 wypadki i 42 kolizji),
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (5 wypadków i 7 kolizji),
 • nieprawidłowe skręcanie (2 wypadków i 35 kolizji),
 • nieprawidłowa zmiana pasa ruchu (1 wypadek i 12 kolizji),
 • jazda po niewłaściwej stronie drogi (1 wypadek i 2 kolizje),
 • niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu (3 wypadki i 78 kolizji),
 • jazda bez wymaganego oświetlenia (1 wypadek i 1 kolizja),
 • zmęczenie zaśnięcie (2 wypadki)

Osoby piesze spowodowały 10 wypadków drogowych (tj. 13,8 % ogółu) i 11 kolizji drogowych.

Główne błędy popełniane przez pieszych to:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 6 wypadków i 5 kolizji
 •  nieostrożne wejście na jezdnię z za pojazdu, przeszkody – 2 wypadki i 2 kolizje
 • stanie na jezdni, leżenie – 1 wypadek i 4 kolizje
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek

Nietrzeźwi kierujący spowodowali ogółem 12 wypadków – 16,6% ( w 2012 - 6 – 6,2% ogółu) i 40 kolizji drogowych – 4,9% (poziom roku ubiegłego). W ciągu 12 miesięcy 2013 r. nietrzeźwi piesi spowodowali 5 wypadków (8%)  i 6 kolizji drogowych.

Zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń wzrosło w porównaniu do 2012 r. w wypadkach drogowych i utrzymało się na tym samym poziomie w kolizjach drogowych.

W okresie objętym analizą do najbardziej zagrożonych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu należały:

 • droga krajowa nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski – Kienkówka, na której zaistniało 7 wypadków. Miały one miejsce po jednym w miejscowości Jedlanka, Dąbie, 4      wypadki w m. Stare Kobiałki, i 1 wypadek w Łukowie na ul. Łapiguz,         
 • droga krajowa 63 Łuków – Klębów – Biardy, gdzie doszło do 9 wypadków . Miały    one miejsce w m. Gołaszyn – 3 wypadki, m. Łuków – 6 wypadków ( 1 na ul.           Siedleckiej, 2 na ul. Piłsudskiego, 2 na ul. Wyszyńskiego i 1 na ul. Radzyńskiej),
 • droga wojewódzka nr 806 Łuków – Trzebieszów – Strzakły – zaistniały 4 wypadki, po jednym w m. Dębowica i m. Karwacz, 2 w Łukowie na ul. Międzyrzeckiej,
 • droga wojewódzka nr 807 Łuków – Stanin – Jarczew – zaistniało 7 wypadków, tj. po 2 w m. Kamień i Ryżki, po jednym w m. Osiny, Stanin oraz w Łukowie na ul. Żelechowskiej.
 • droga wojewódzka nr 808 Łuków – Wojcieszków – Serokomla – odnotowano 5 wypadków, 2 zaistniały w Łukowie na ul. Świderskiej, 2 w m. Serokomla i 1 w Wojcieszkowie,
 • droga wojewódzka nr 803 odnotowano 1 wypadek w miejscowości Zgórznica
 • drogi powiatowezaistniało 30 wypadków drogowych;
 • drogi gminne – odnotowano 9 wypadów.       

 

Geografia zdarzeń drogowych na drogach krajowych i wojewódzkich.

 

Nr drogi

wypadki

zabici

ranni

kolizje

Droga Krajowa K-63

9

3

21

80

Droga Krajowa K-76

7

1

6

87

Droga Wojewódzka
W-806

4

1

6

63

Droga Wojewódzka
W-808

5

1

5

63

Droga Wojewódzka
W-807

7

2

12

36

Droga Wojewódzka
W-803

1

1

0

7

 

Na drogach powiatowych wskazać następujące drogi:

 • droga P 1202L – Turze Rogi – Strzyżew, gdzie zaistniało 3 wypadki drogowe, (2 osoby zmarły, 2 osoby ranne)
  droga P 1312L relacji Łuków – Gręzówka, gdzie zaistniało 2 wypadki drogowe, (2 osoby ranne)
 • droga P 1345L relacji Krzywda – Wola Okrzejska, gdzie zaistniało 2 wypadki drogowe, (2 osoby zmarły, 2 osoby ranne).

W analizowanym okresie na ulicach miasta Łuków odnotowano30 wypadków, w których 4 osoby poniosły śmierć a 36 odniosło obrażenia ciała. Odnotowano również 329 kolizji drogowych.

Geografia wypadków w mieście Łuków przedstawia się następująco:

miejsce zdarzenia

wypadki

zabici

ranni

ul. Międzyrzecka

2

-

5

ul. Wyszyńskiego

2

-

2

ul. Świderska

2

1

1

ul. Piłsudskiego

2

1

3

ul. Przemysłowa

2

 

2

ul. Al. T. Kościuszki

1

-

3

ul. Siedlecka

1

-

1

ul. Ławecka

1

-

1

ul. Radzyńska

1

1

-

ul. Łapiguz

1

-

1

ul. Wojska Polskiego

1

-

1

ul. Żelechowska

1

-

1

ul. Wójtostwo

1

1

-

 

Istotnym elementem służącym poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym były działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W związku z tym podjęto szereg przedsięwzięć prewen­cyjnych, których celem było zapobieganie zdarzeniom drogowym. W ramach tych działań policjanci miedzy innymi:

 • uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których  omawiali problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takich spotkań w 2013 roku było 111 (106 w 2012 roku). Wzięło w nich udział 5563 osoby;
 • uczestniczyli także w 2 spotkaniach, ze strażakami z OSP powiatu łukowskiego i rodzicami, gdzie poruszano szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i dorosłych jako uczestników ruchu drogowego,
 • przeprowadzili Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • brali udział w egzaminowaniu na kartę rowerową  i motorowerową,
 • prowadzili również szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego między innymi: „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Truck”, „Pasy”, „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny Weekend”, , „Bezpieczne Wakacje”, „Znicz 2013” i wiele innych.

WYSTAPIENIA I WNIOSKI

            Ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa jest właściwa inżynieria ruchu drogowego. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Łukowie mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu, wnioskowała do właściwych zarządów dróg o poprawę tego bezpieczeństwa. W 2013 roku takich wystąpień skierowaliśmy 73 (41 w 2012 roku). Dotyczyły one miedzy innymi:

 • poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • budowy lub przeniesienia zatok;
 • zmiany organizacji ruchu;

W toku nadzoru nad stanem oznakowania i utrzymania dróg powiatu łukowskiego w  2013 roku przekazano 73 pisemne wystąpienia, dotyczące  stwierdzonych nieprawidłowości do właściwych Zarządów Dróg.

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - 12
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich - 13
 • Zarząd Dróg Powiatowych - 24
 • Zarząd Dróg Miejskich – 16
 • Zarządcy Dróg Gminnych – 8.

Każde z wymienionych wystąpień spotkało się z pisemną odpowiedzią Zarządców Dróg, dotyczącą napraw i modernizacji stwierdzonych przez policjantów nieprawidłowości oraz uchybień.

 

W analizowanym okresie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 54 (56 w 2012 roku) razy wnioskowała o egzamin kontrolny z powodu przekroczenia punktów karnych przez kierujących z powiatu łukowskiego.         

W analizowanym okresie 2013 roku dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, łukowscy policjanci podjęli również działania skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących motocyklami i motorowerami.

W 2013 roku policjanci ukarali mandatami karnymi 48 kierujących motocyklami i skierowali 1 wniosek o ukaranie do Sadu Rejonowego w Łukowie. W tym samym okresie ukarano mandatami karnymi 23 motorowerzystów, a na 1 sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Łukowie.

 

Kategoria

Łuków

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Razem

Wnioski o ukaranie

-

-

1

1

Mandaty Karne

38

2

8

48

 

Tabela przedstawia środki represji stosowane wobec kierujących motocyklami.

 

 

Kategoria

Łuków

KP Adamów

KP Stoczek Łukowski

Razem

Wnioski o ukaranie

1

-

-

1

Mandaty Karne

19

-

4

23

 

Tabela przedstawia środki represji stosowane wobec kierujących motorowerami.

            Na podkreślenie zasługuje fakt, że dużym utrudnieniem dla pracy policjantów jest brak zatok zaprojektowanych w infrastrukturze drogowej, w których można byłoby bezpiecznie zatrzymać radiowóz i pojazd kontrolowany, jak również sprawować stały nadzór nad odbywającym się ruchem kołowym. Taka sytuacja jest np. na ulicy Wojska Polskiego w Łukowie (tzw. mała obwodnica Łukowa). Odcinek tej drogi patrolujemy przy użyciu nieoznakowanych samochodów wyposażonych w kamerę.

Dokonując analizy za 2013 rok należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego poprawił się biorąc pod uwagę liczbę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Za korzystny należy uznać spadek liczby wypadków drogowych których następstwem są obrażenia ciała.  Nie uległa zmianie zasadnicza struktura rodzajowa wypadków, w której nadal dominują zderzenia pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego oraz najechanie na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy. W dalszym ciągu większość zdarzeń drogowych powstaje z winy kierującego, gdzie głównymi przyczynami są nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe skręcanie oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

WIDEOREJESTRATOR.

Poprawie bezpieczeństwa na drogach służyło także represjonowanie kierowców nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe, które są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Skutecznym narzędziem do realizacji tego celu okazał się nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator.

W 2013 roku łukowscy policjanci podczas pełnienia służby pojazdem nieoznakowanym – wideorejestratorem, pomimo 208 dni przerwy w pracy urządzenia spowodowanej koniecznością napraw uzyskali następujące wyniki:

                          Informacja o wykorzystaniu wideorejestratora

Liczba godzin, służb

316 godz.

Liczba ujawnionych wykroczeń

531

Liczba nałożonych MKK

443

Kwota MKK

125 750 zł

Liczba skierowanych wniosków o ukaranie

21

Liczba pouczeń

51

 

MONITORING MIEJSKI.

Ważnym elementem w systemie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców jest system monitoringu miejskiego. W chwili obecnej na terenie miasta Łuków zainstalowanych jest 14 kamer wizyjnych. Centrum obsługi monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Natomiast dysponentem systemu jest Urząd Miasta Łuków. Monitoring niewątpliwie dodatnio wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w miesiącu kwietniu 2013 roku zostało zawarte porozumienie z Urzędem Miasta Łuków i Zarządem Powiatu Łukowskiego o dofinansowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu wizyjnego. Były one pełnione przez policjantów pionu prewencji i pionu kryminalnego w czasie wolnym od służby. Planowano je w dniach tygodnia i porach o największym zagrożeniu stanu bezpieczeństwa w wymiarze 9 i 10-cio godzinnych.

 

Ujawnione naruszenia

2012

2013

przestępstwa

6

0

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

47

3

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

498

333

Inne zdarzenia

157

157

Ogółem naruszeń

708

493

 

Tabela przedstawia ilości i rodzaje ujawnionych naruszeń prawa na podstawie monitoringu.

Jak widać z przedstawionej tabeli policjanci dokonywali ujawnienia szeregu wykroczeń i przestępstw zaistniałych na terenie monitorowanym kamerami. Dzięki wsparciu samorządu powiatowego i miejskiego zaplanowano służby ponadnormatywne, które niewątpliwie wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego w newralgicznych miejscach miasta Łuków tj. parku miejskiego, dworca PKS, skwerów przy ul. Zdanowskiego oraz w rejonach lokali gastronomicznych.

W 2013 roku 12 razy (pisemnie i telefonicznie) zgłaszano do Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Łukowie, awarię systemu lub nieprawidłowości w działaniu monitoringu miejskiego. Awarie te dotyczyły w szczególności utraty sterowności kamer zamontowanych w mieście. Problemem jest tez jakość rejestrowanego obrazu. Wykorzystując możliwości techniczne urządzenia, przy maksymalnym przybliżenia obserwowanego obiektu, rozdzielczość obrazu znacznie pogarsza się i na ekranie monitora pojawiają się tzw. piksele, spowodowane utratą łączności pomiędzy kamerą, a odbiornikiem. Powstaje wówczas nieczytelny obraz i jego odczyt szczególnie w porze wieczorowo-nocnej jest utrudniony.

Należy jednak stwierdzić, że zorganizowanie służb ponadnormatywnych oraz zaangażowanie środków finansowych Powiatu i Miasta Łuków, przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łukowa.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie prowadziła aktywną i systematyczną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownictwo komendy i wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach rad i komisji samorządu powiatowego i samorządów gminnych, prowadzili rozmowy z osobami sprawującymi różne funkcje w organach administracji samorządowej.

W kontaktach przedstawiano analizy stanu bezpieczeństwa, prezentowano osiągnięcia Policji, inspirowano do podejmowania działań w różnych kierunkach, mających na celu podniesienie skuteczności pracy i poprawy wizerunku Policji oraz poszerzenia kręgu sprzymierzeńców w staraniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z trudnościami budżetowymi Policji, część działań dotyczyła pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności Policji. W analizowanym okresie Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała łącznie 30 000 zł. z Urzędu Miasta Łuków i z Zarządu Starostwa Powiatowego w Łukowie na zrekompensowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu.

W 2013 roku otrzymaliśmy następujące darowizny rzeczowei finansowe od samorządów powiatu łukowskiego:

 • Urząd Gminy Adamów  - przekazał aparat cyfrowy OLYMPUSza kwotę 597 zł;
 • Urząd Miasta w Łukowie – 20 tys. zł – darowizna na służby ponadnormatywne przy obsłudze monitoringu miejskiego;
 • Zarząd Powiatu Łukowskiego – 10 tys. zł – darowizna na służby ponadnormatywne przy obsłudze monitoringu;
 • Urząd Gminy Trzebieszów – 4998,40 zł – darowizna na służby ponadnormatywne na terenie gminy Trzebieszów

Przekazane darowizny znacznie przyczyniły się do poprawy warunków pracy policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i Komisariatu Policji w Adamowie, podniosły standard użytkowanych pomieszczeń oraz miały duży wpływ na sposób właściwej obsługi interesantów, a także zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu łukowskiego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Łukowie od września 2010 roku włączyła się do innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” prowadzonej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. Jest to propozycja adresowana do uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i uzyskać świadectwo maturalne, a jednocześnie mają ogólne rozeznanie w tym, co zamierzają robić w przyszłości. Do realizacji tego projektu z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zostało oddelegowanych dziewięciu wysoko wykwalifikowanych policjantów. Zgodnie z regulaminem szkoły, środa jest tzw. dniem mundurowym. W tym dniu uczniowie klas mundurowych na wszystkich zajęciach uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich strojach mundurowych. Odbywają się wtedy również zajęcia z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ilości 4 godzin. Podkreślić należy, że w maju 2013 roku pierwsi absolwenci ukończyli projekt innowacji pedagogicznej „bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

Uczniowie tej innowacji poza przyswajaniem treści programowych wynikających z podstawy programowej kształcenia w liceum mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa publicznego, poznają historię Policji, etykę zawodową, elementy prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej (kryminalistyka, prewencja, ruch drogowy), musztra policyjna, rozszerzają wiadomości związane z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami oraz patologiami społecznymi. Uczniowie w ramach zajęć z samoobrony mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, która jest priorytetem rekrutacji do służby w Policji. Uczestniczą również w obozach szkoleniowych i zajęciach praktycznych organizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Biorą również udział w tzw. Otwartych dniach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie poznają szczegółowo ofertą edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji oraz bogatą bazę dydaktyczną oraz kampus.        

Ukończenie tej innowacji nie stwarza wprawdzie szansy na zdobycie uprawnień do pracy w Policji, ale daje możliwość poznania jej specyfiki, skonfrontowania swoich młodzieńczych wyobrażeń z realiami i ewentualnymi trudnościami oraz własnymi ograniczeniami.