2014 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa - KPP Łuków

Informacja o stanie bezpieczeństwa

2014 r.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁUKOWIE W 2014 ROKU

STAN ZAGROŻENIA PRZESTEPCZOŚCIĄ.

 

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łukowskiego w 2014 roku odbywała się w oparciu o zadania ujęte w planie pracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Strategię Rozwoju Policji na lata 2013 – 2015 określone przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wpływa przede wszystkim poziom zagrożenia przestępczością, w tym przestępczością pospolitą, zagrożenie wykroczeniami, głównie przeciwko mieniu oraz porządkowi i spokojowi publicznemu, zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym, a także zakres występowania różnego rodzaju patologii społecznych.

Poniżej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łukowskiego utrzymuje się na dobrym poziomie.

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE POWIATU ŁUKOWSKIEGO

 

Tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie powiatu łukowskiego w 2014 roku w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria

2013

2014

+/-

Wykrywalność %

przestępstw ogółem

1846

1609

- 237

80,8

przestępstwa kryminalne

958

843

- 115

70,8

bójka i pobicie

34

24

- 10

96

kradzież

204

171

- 33

43,1

kradzież samochodu

4

5

1

60

kradzież z włamaniem

92

73

- 19

48,9

rozboje

10

9

- 1

100

uszkodzenie rzeczy

60

51

- 9

55,6

uszczerbek na zdrowiu

46

54

8

87,5

zabójstwo

0

4

4

-

zgwałcenie

2

11

9

100

narkotyki

39

42

3

100

gospodarcze

188

196

8

68,6

korupcyjne

16

13

-3

100

wypadki drogowe

74

77

+ 3

99,4

nietrzeźwi kierujący

512

320

- 192

99,7

znęcanie się nad rodziną

106

100

- 6

100

      

          Jak wynika z powyższych danych w 2014 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wszczęto 1609 postępowań przygotowawczych ogółem, to jest o 237 postępowań mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku, co określa wskaźnik dynamiki na poziomie 87,2%. Wskaźnik wykrywalności ogólnej ukształtował się na poziomie 80,8%.

            Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowiły największą liczbę wszczętych postępowań i wyniosły 843. Było ich mniej o 115 w porównaniu do roku 2013, co stanowiło 52,4% ogółu wszczętych postępowań. Wskaźnik ich wykrywalności wyniósł 70,8% przy wojewódzkim, który wyniósł 62,7%.

            Kolejną kategorią przestępstw o największej ilości wszczętych postępowań w 2014 roku była grupa - nietrzeźwi kierujący. Wynosiła ona 320 wszczęte postępowania i stanowiła 19,9% ogółu wszczętych postępowań. Było ich o 190 mniej niż w 2013 roku.

          Znaczny udział w przestępczości o charakterze kryminalnym w powiecie łukowskim stanowią przestępstwa z siedmiu kategorii: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia, kradzieże samochodu oraz rozboje. Z liczby 446 postępowań w 2013 roku, odnotowaliśmy w 2014 roku spadek o 64 postępowania w siedmiu kategoriach.

            W kategorii przestępstw kradzieży w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku odnotowano spadek o 33 wszczęte postępowania. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 43,1%.

            W przypadku przestępstw kradzieży z włamaniem w 2014 roku odnotowaliśmy spadek o 19 wszczętych postępowań w stosunku do roku 2013. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 48,9%.

          Odnotowano również spadek wszczętych postępowań w kategorii uszkodzenia rzeczy o 9 w stosunku do 2013 roku. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł     55,6 %.

            W kategorii przestępstw bójka lub pobicie odnotowano spadek o 10 wszczętych postępowań w stosunku do roku 2013. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 96 %.

            W kategorii przestępstw rozboju odnotowaliśmy spadek o 1 postępowanie w porównaniu z 2013 rokiem. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł   100 %.

W kategorii uszczerbek na zdrowiu odnotowano wzrost o 8 , a w kategorii kradzież samochodu o 1 - wszczętych postępowań przygotowawczych w stosunku do 2013 roku. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 87,5 %.

W ramach prowadzonych postępowań ustalono przy tym 989 podejrzanych o dokonanie przestępstw, z czego 439 w sprawach kryminalnych. W stosunku do 19 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

UJĘCIA NA GORACYM UCZYNKU.

 

Spośród 989 podejrzanych, 444 (553 w 2013 roku) zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, co stanowi 44,9% ogólnej liczby sprawców przestępstw.           

Pomimo spadku liczby osób zatrzymanych na gorącym uczynku, został utrzymany wysoki poziom wykrywalności sprawców przestępstw. Fakt ten potwierdza właściwą pracę łukowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW

           

Tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie miasta Łuków w 2014 roku w poszczególnych kategoriach.

 

 

Kategoria

Liczba przestępstw

Wykrywalność %

przestępstw ogółem

554

82,04

przestępstwa kryminalne

330

71,58

bójka i pobicie

12

96

kradzież

80

45,24

kradzież samochodu

2

60

kradzież z włamaniem

49

51,04

rozboje

3

100

uszkodzenie rzeczy

17

55,56

uszczerbek na zdrowiu

12

87,88

zabójstwo

1

-

zgwałcenie

2

100

narkotyki

32

100

gospodarcze

78

78,52

korupcyjne

1

100

wypadki drogowe

21

100

nietrzeźwi kierujący

92

99,69

znęcanie się nad rodziną

20

100

 

          W 2014 roku wszczęto 554 postępowania przygotowawcze, dotyczące zdarzeń zaistniałych na terenie miasta Łuków. Z liczby tej 330 to postępowania dotyczące przestępstw kryminalnych.

Znaczny, 52% udział w przestępczości o charakterze kryminalnym w mieście Łuków również stanowią przestępstwa z siedmiu kategorii: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia, kradzieże samochodu oraz rozboje.

            W analizowanym okresie najczęściej przedmiotem zaboru – kradzieży były telefony komórkowe, portfele wraz dokumentami i pieniędzmi. Pokrzywdzeni przez nieuwagę czy pośpiech, pozostawiali mienie gdzie np. wcześniej dokonywali zakupów lub w ich trakcie.

            Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetów zadań łukowskiej Policji. Jak widać utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba wszczętych postępowań systematycznie wzrasta. Wszczęto 42 postępowania gdzie w roku ubiegłym takich postępowań wszczęliśmy 39.

W okresie sprawozdawczym, dzięki rozwojowi prowadzonych spraw, 41 sprawcom, w tym 5 nieletnim, udowodniono 55 przypadków popełnienia przestępstw z tej kategorii.  Osiągnięto wykrywalność 100%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowało posiadanie środków odurzających.         

W ubiegłym roku łukowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli 88 roślin konopi indyjskich, 488 gram marihuany, 97 gram haszyszu, 90 gram mefedronu, 38 gram amfetaminy i 2 tabletki ekstazy.

            W 2014 roku łukowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie blisko 486000 sztuk papierosów i ponad 900 litrów wyrobów alkoholowych bez znaków skarbowych akcyzy, oraz 400 kg tytoniu tzw. krajanki. Uszczuplenie w podatku akcyzowym na szkodę Skarbu Państwa wynosi ponad 700 000 zł.

W ubiegłym roku straty poniesione z tytułu popełnionych przestępstw wyniosły 2 385 259 zł (4 113 113 zł w 2013 roku). Policjanci odzyskali mienie wartości 163 634 zł (204 593 zł w 2013 roku) i zabezpieczyli od sprawców przestępstw mienie o wartości 174 275 zł (151 300 zł w 2013 roku).             

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE.

Ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu jest niewątpliwie szybka reakcja Policji na zgłoszenie. Czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce wezwania, a następnie szybkie podjęcie czynności przez policjantów jest dla nas ważnym wskaźnikiem, który ma niewątpliwie wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach obywateli.

Średni czas oczekiwania na interwencję w terenie miejskim wyniósł 7m 50s i wzrósł o 47s w porównaniu do roku ubiegłego. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił 15m 41s i wzrósł o 25s w stosunku do 2013 roku. Opóźnienia wynikały najczęściej z dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych czy tez realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu elektronicznego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD). Umożliwia on bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

LICZBA WYKONANYCH SŁUŻB.

W 2014 roku jak i w latach poprzednich do służby patrolowej i obchodowej starano się kierować możliwie maksymalną liczbę policjantów będących
w dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych. Celem naszego działania było zapewnienie obecności służb patrolowych i obchodowych
w miejscach szczególnie zagrożonych. Skuteczność tych służb w zapobieganiu przypadkom naruszania porządku prawnego, ujawnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prawidłowa reakcja na wszelkie negatywne zachowania wpływające na poczucie bezpieczeństwa była podstawowym i nadrzędnym celem organizacji służby patrolowej i obchodowej. Dyslokacja służby organizowana była na podstawie miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, sporządzanych dla potrzeb planowania służby.

W tym celu w 2014 roku do służby patrolowej i obchodowej skierowano policjantów, którzy wykonali 12 652 służb (12 894 w 2013 roku). Nastąpił więc blisko 2% spadek ilości wykonanych służb patrolowych i obchodowych.   Głównymi czynnikami mającymi wpływ na spadek ilości służb patrolowych i obchodowych było zmniejszenie struktury etatowej jednostki,  zwiększenie ilości wakatów, zwiększenie liczby zwolnień lekarskich.

INTERWENCJE I ZDARZENIA.

W analizowanym okresie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych, przeprowadzili  10 315 interwencji (7712 w 2013 roku). Jak widać w ciągu doby łukowscy policjanci przeprowadzali średnio 28 interwencji. W 2014 roku w obszarze miejskim policjanci przeprowadzili 5961 interwencji (średnio 16 w ciągu doby) i 4354 interwencje w obszarze pozamiejskim (12 w ciągu doby).

 

Obszar

interwencje 2014 rok

% do ogółu interwencji

Powiat łukowski

10315

100 %

Miasto Łuków

5525

53,5 %

Gmina Łuków

966

9,3%

Gmina Trzebieszów

307

3 %

Gmina Adamów

473

4,6 %

Gmina Krzywda

743

7,2 %

Gmina Serokomla

233

2,2 %

Gmina Wojcieszków

423

4,1 %

Miasto Stoczek Łukowski

436

4,2 %

Gmina Stoczek Łukowski

334

3,2 %

Gmina Stanin

604

5,9 %

Gmina Wola Mysłowska

271

2,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przedstawia ilość interwencji w poszczególnych gminach.

 

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej interwencji odnotowano
w mieście Łuków – 5525, następnie w gminie Łuków – 966, gminie Krzywda – 743, gminie Stanin - 604, gminie Adamów - 473.

 

Geografia zdarzeń na terenie miasta Łuków.     

 

       Na terenie miasta Łuków najwięcej zdarzeń (interwencje, zgłoszenia o przestępstwach czy wykroczeniach) odnotowano:

 

I - ul. Międzyrzecka – 580 (łącznie ze zdarzeniami zgłaszanymi w KPP)

II - os. Chącińskiego – 330s

III - os. Sienkiewicza – 293

IV - ul. Warszawska – 249

V – ul. Przemysłowa – 227

VI - ul. Rogalińskiego - 213

VII - ul. Piłsudskiego - 203

VIII - ul. Wyszyńskiego - 190

IX – ul. Łapiguz 152

X - os. Klimeckiego - 146

XI - ul. Żelechowska - 132

XII -  ul. Siedlecka – 127

XIII – Al. Kościuszki 113

XIV - ul. Świderska - 98

XV - os. Unitów Podlaskich - 98

XVI - ul. Dmocha - 86

XVII - ul. Jana Pawła II – 49

 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA.

 

Na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ma wpływ nie tylko poziom przestępczości, ale również wykroczenia. W 2014 roku na terenie powiatu łukowskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie ujawnili ogółem 16555 wykroczeń, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu bądź pouczali sprawców wykroczeń.

 

Kategoria

KPP Łuków

/Prewencja/

KPP Łuków /WRD/

KP Adamów

KP Stoczek

Łukowski

Razem

 

pouczenia

1921

827

817

887

4452

mandaty karne

1394

6541

571

690

9196

wnioski o ukaranie

779

1161

482

485

2907

zatrzymane prawa jazdy

18

235

18

42

322

zatrzymane dowody rejestracyjne

46

982

58

21

1107

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ

W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych oprócz służby patrolowej i obchodowej również uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego.

W 2014 roku łukowscy policjanci zabezpieczyli 287 meczów piłki nożnej w ramach interwencji, 6 meczów w ramach akcji (impreza masowa) i 8 przejazdów kibiców (mecze na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego), 5 imprez masowych o charakterze rozrywkowych. Nie odnotowano zdarzeń w trakcie imprez przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Podczas odbywających się rozgrywek sportowych na terenie powiatu łukowskiego miały miejsce następujące incydenty:

- 9 kwietnia w Adamowie 15-latek odpalił świecę dymną. Materiały zostały przekazane do Sądu Rodzinnego w Łukowie - brak rozstrzygnięcia.

- 11 maja w Wojcieszkowie  dwaj mężczyźni zakłócili porządek i spokój publiczny. sprawców zakłócenia porządku i spokoju. Jeden z nich został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł, przeciwko drugiemu sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu, gdzie został ukarany grzywną w wysokości 500 zł i obciążony kosztami postępowania w wysokości 120 zł. Trzy osoby zostały ukarane mandatami karnymi w wysokości po 100 zł za naruszenie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- 22 czerwca w Oszczepalinie jedna osoba została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł za naruszenie przepisu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- 7 września w Wólce Domaszewskiej dwie osoby zakłóciły porządek i spokój publiczny. Postępowanie ma swój finał w Sądzie rejonowym w Łukowie.

- 12 października w Łukowie jedna osoba została ukarana mandatem karnym w wysokości 100 zł za naruszenie przepisu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PRZEMOC W RODZINIE.

W przypadku przemocy domowej interweniujący policjanci sporządzali tzw. „Niebieskie Karty”, które następnie były przekazywane do zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie miast i gmin naszego powiatu.
W chwili obecnej na terenie powiatu takich zespołów jest 11 (2 – miejskie i 9 gminnych) na terenie powiatu łukowskiego. Informacja taka docierała również do dzielnicowego, który obejmował zainteresowaniem dana rodzinę.

W 2014 roku łukowscy policjanci przeprowadzili 419 interwencji w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Na terenie działania KP stoczek Łukowski – 84, natomiast na terenie działania KP Adamów – 69.

Policjanci odpowiedzialni za zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w 2014 roku odbyli 85 spotkań  w Zespołach Interdyscyplinarnych i 546 w Grupach Roboczych.

W analizowanym okresie zatrzymano w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych – 72 sprawców przemocy domowej. 100 sprawców usłyszało zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego tj. znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny. Spośród sprawców przemocy w rodzinie 4 zostało tymczasowo aresztowanych.

Kategoria

Teren powiatu

Miasto Łuków

Interwencje - przemoc

419

112

Zatrzymanych w PDOZ

72

15

Zarzuty z 207 KK

80

20

Tymczasowo aresztowani

4

0

Niebieskie Karty

419

112

 

Czynnikami charakteryzującymi lokalne uwarunkowania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie są niewątpliwie alkoholizm, coraz większe bezrobocie, brak jakiegokolwiek zajęcia, frustracja, brak perspektyw na poprawę warunków materialnych, co w znacznym stopniu przekłada się na sytuacjęw rodzinach i występowanie patologii.

DEMORALIZACJA NIELETNICH.

Miernikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie zagrożenia demoralizacją nieletnich jest nie tylko ilość ujawnionych czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym, ale także inne zachowania niezgodne z normami społecznymi.

 

W 2014 roku na terenie powiatu łukowskiego ujawniono 52 nieletnich sprawców, którzy dopuścili się 51 czynów karalnych, w tym 21 przestępstw i 30 wykroczeń.

Do Sądu Rodzinnego przesłano 164 informacje dotyczących demoralizacji nieletnich.

Nieletni dopuszczają się przede wszystkim czynów karalnych o charakterze kryminalnym takich jak kradzieże, rozboje, bójki i pobicia czy uszkodzenia rzeczy.

            W okresie poddanym analizie zatrzymano 28 nieletnich będących pod wpływem alkoholu, 4 pod działaniem narkotyków, 12 będących na ucieczce z domu i 10z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak też w 2014 roku policjanci podejmowali szereg działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego współpracując w tym celu z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 445 spotkań z dziećmi i młodzieżą, pedagogami oraz rodzicami. Spotkania prowadzono w oparciu o:

 • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej",
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 • Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci".

W trakcie tych spotkań poruszano między innymi tematy „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa?” , „Odpowiedzialność prawna nieletnich” , „Spotkanie z osobą obcą” , „Bezpieczne zachowanie w miejscu wypoczynku” , „Bezpieczne Gimnazjum” , „Uwaga piesi” i inne.

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, o ujawnionych przypadkach demoralizacji przekazywano informacje do odpowiednich instytucji i organizacji.

W 2014 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie odbyły się dwie debaty społeczne. Dotyczyły one bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Adamowie i Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

W debatach uczestniczyli  łukowscy policjanci, przedstawiciele lokalnych samorządów, oraz mieszkańcy powiatu. Spotkania te miały na celu włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, oraz poprawę współpracy między policją a społeczeństwem oraz pomocy w sytuacjach, które dla społeczności lokalnej stanowią problemy. Uczestnicy debat zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Debaty pokazały, że istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji zarówno z samorządami i instytucjami, jak też i z lokalną społecznością.

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny czynnik mający znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. W 2014 roku na terenie powiatu łukowskiego zaistniało 77 wypadków drogowych, w wyniku których 9 osób poniosło śmierć, natomiast 108 zostało rannych. W tym okresie też zanotowano 846 kolizji drogowych.

 

            Powiat Łukowski

Miasto Łuków

Kategoria

2013

2014

2013

2014

 

Wypadki

72

77

18

21

 

Zabici

23

9

4

0

 

Ranni

89

108

22

30

 

Kolizje

807

846

342

398

 

Struktura zdarzeń drogowych.

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy 2014 roku na drogach naszego powiatu doszło do 77 wypadków oraz 846 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku liczba wypadków wzrosła o 5, a liczba kolizji drogowych zwiększyła się o 39. W 2014 roku na drogach naszego powiatu zginęło 9 osób, a 108 osób odniosło obrażenia ciała. W porównaniu do 2013 roku liczba osób które doznały obrażeń ciała skutkujących zgonem zmniejszyła się o 13, natomiast o 19 zwiększyła się liczba osób które odniosły obrażenia ciała w wyniku wypadków drogowych.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych ze strony kierujących to:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 16  wypadków
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 12 wypadów 
 • nieprawidłowe wyprzedzanie –    13 wypadków.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych ze strony pieszych to:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 5 wypadków  
 • nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu - przeszkody – 1 wypadek
 • chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 1 wypadek.  

W 2014 roku w powiecie łukowskim na 63 km dróg krajowych zaistniało 14 wypadków drogowych. Na 95 km dróg wojewódzkich odnotowano 21 wypadków. Na 575 km dróg powiatowych zaistniało 30 wypadków drogowych, natomiast na 595 drogach gminnych zaistniało 12 wypadków drogowych. W tych wypadkach znajduje się też 21 zdarzeń które zaistniały w mieście Łuków.

W analizowanym okresie 1 osoba doznała obrażeń ciała skutkujących jej zgonem w wyniku wypadku drogowego do którego doszło na drodze wojewódzkiej, natomiast 8 osób poniosło śmierć w wyniku wypadków drogowych zaistniałych na drogach powiatowych.

W okresie tym po 31 osób doznało obrażeń ciała w wypadkach na drogach krajowych i wojewódzkich, 32 osoby doznały obrażeń ciała na drogach powiatowych a 14 osób na drogach gminnych.

W okresie objętym analizą do najbardziej zagrożonych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu należały:

 • droga krajowa nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski – Kienkówka, na której zaistniało 8 wypadków. Miały one miejsce : po dwa w miejscowości Sięciaszka Pierwsza i Stoczek Łukowski ul. Partyzantów, oraz po jednym w miejscowościach Wólka Zastawska, Jedlanka, Stare Kobiałki i w Łukowie na ul. Łapiguz.            
 • droga krajowa 63 Łuków – Klębów – Biardy, gdzie doszło do 6 wypadków. Miały one miejsce w miejscowości Gołaszyn – 2 wypadki, w Łukowie – 3 wypadki (ul. Siedlecka, ul. Wyszyńskiego, ul. Piłsudskiego) i 1 w miejscowości Las Kryńszczak.
 • droga wojewódzka nr 806 Łuków – Trzebieszów – Strzakły – zaistniały 7 wypadków, 6 w Łukowie na ul. Międzyrzeckiej i 1 w miejscowości Dębowica.
 • droga wojewódzka nr 807 Łuków – Stanin – Jarczew – zaistniało 9 wypadków, tj. 3 w miejscowości Jarczew, po 2 w Łukowie na ul. Żelechowskiej i w miejscowości Józefów, po 1 wypadku w miejscowościach Kamień i Stanin.
 • droga wojewódzka nr 808 Łuków – Wojcieszków – Serokomla – odnotowano 4 wypadki, 2 zaistniały w miejscowości Hordzież, po 1 wypadku w miejscowościach Szczygły Górne i Ruda.
 • droga wojewódzka nr 803 odnotowano 1 wypadek w miejscowości Stoczek Łukowski.
 • drogi powiatoweodnotowano 30 wypadków drogowych. Zaistniały one w miejscowościach Adamów, Baczków, Burzec, Gózd, Gułów, Hordzież, Krynka, Krzówka, Krzywda, Ławki, Płudy, Popławy Rogale, Okrzeja Kolonia Rowiny, Oszczepalin Pierwszy, Stara Wróblina, Turze Rogi, Rozłąki, Wesołówka, Wola Okrzejska, Wólka Świątkowa, Zastawie, Zgórznica, Zofibór, oraz w Łukowie na ul. Ławeckiej, ul. Przemysłowej, ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Wójtostwo.
 • drogi gminne – odnotowano 12 wypadów. Zaistniały one w miejscowościach Kożuchówka, Nowy Świat, Rzymy Rzymki, Teodorów, Wola Okrzejska, Wólka Zabiele, oraz w Łukowie na ul. Al. Kaczyńskich, ul. Kryńskiego, ul. Partyzantów, ul. Poważe, ul. Stodolna.

W granicach administracyjnych miasta Łuków, na drogach odnotowano 21 wypadków. 6 z nich zaistniało na ul. Międzyrzeckiej, 2 na ul. Żelechowskiej i po 1 na ul. Al. Kaczyńskich, ul. Al. Kaczorowskiego, ul. Łapiguz, ul. Ławecka, ul. Partyzantów, ul. Poważe, ul. Piłsudskiego, ul. Przemysłowa, ul. Rogalińskiego, ul. Trzaskoniec, ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Wójtostwo, ul. Wyszyńskiego.

W 2014 roku przeprowadzono 38454 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wśród uczestników ruchu drogowego. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 185 kierujących pojazdami mechanicznymi którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) i 126 kierowców pojazdów mechanicznych znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu.

W tym samym okresie policjanci zatrzymali 429 nietrzeźwych rowerzystów i 110 znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila alkoholu w organizmie).

Istotnym elementem służącym poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym były działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W związku z tym podjęto szereg przedsięwzięć prewen­cyjnych, których celem było zapobieganie zdarzeniom drogowym. W ramach tych działań policjanci miedzy innymi:

 • uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których  omawiali problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takich spotkań w 2014 roku było 216  
 • uczestniczyli także w spotkaniach, ze strażakami z OSP powiatu łukowskiego i rodzicami, gdzie poruszano szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i dorosłych jako uczestników ruchu drogowego,
 • przeprowadzili Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • brali udział w egzaminowaniu na kartę rowerową  i motorowerową,
 • prowadzili również szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego między innymi: „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Truck”, „Pasy”, „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny Weekend”, , „Bezpieczne Wakacje”, „Znicz 2014” i wiele innych.

WYSTAPIENIA I WNIOSKI

            Ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa jest właściwa inżynieria ruchu drogowego. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Łukowie mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu, wnioskowała do właściwych zarządów dróg o poprawę tego bezpieczeństwa.

W toku nadzoru nad stanem oznakowania i utrzymania dróg powiatu łukowskiego w  2014 roku przekazano 83 pisemne wystąpienia, dotyczące  stwierdzonych nieprawidłowości do właściwych Zarządów Dróg.

Dotyczyły one miedzy innymi:

 • poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • budowy lub przeniesienia zatok;
 • zmiany organizacji ruchu.

Każde z wymienionych wystąpień spotkało się z pisemną odpowiedzią Zarządców Dróg, dotyczącą napraw i modernizacji stwierdzonych przez policjantów nieprawidłowości oraz uchybień.

W 2014 roku dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, łukowscy policjanci podjęli również działania skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących motocyklami i motorowerami.

WIDEOREJESTRATOR.

Poprawie bezpieczeństwa na drogach służyło także represjonowanie kierowców nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe, które są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Skutecznym narzędziem do realizacji tego celu okazał się nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideo rejestrator.

W 2014 roku łukowscy policjanci podczas pełnienia służby pojazdem nieoznakowanym – wideo rejestratorem, pomimo 134 dni przerwy w pracy urządzenia spowodowanej koniecznością napraw uzyskali następujące wyniki:

       Informacja o wykorzystaniu wideorejestratora

 

Liczba przejechanych kilometrów

23343

Liczba ujawnionych wykroczeń

1531

Liczba nałożonych MKK

1339

Liczba pouczeń

105

Liczba skierowanych wniosków o ukaranie

87

Kwota MKK

321 700 zł

 

 

                         MONITORING MIEJSKI.

Ważnym elementem w systemie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz ścigania ich sprawców jest system monitoringu miejskiego. W chwili obecnej na terenie miasta Łuków zainstalowanych jest 14 kamer wizyjnych. Centrum obsługi monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie. Natomiast dysponentem systemu jest Urząd Miasta Łuków. Monitoring niewątpliwie dodatnio wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2014 roku zostało zawarte porozumienie z Urzędem Miasta Łuków i Zarządem Powiatu Łukowskiego o dofinansowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu wizyjnego. Były one pełnione przez policjantów pionu prewencji i pionu kryminalnego w czasie wolnym od służby. Planowano je w dniach tygodnia i porach o największym zagrożeniu stanu bezpieczeństwa w wymiarze 8 i 10-cio godzinnych.

 

Ujawnione naruszenia

2013

2014

przestępstwa

0

0

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

3

1

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

333

560

Inne zdarzenia

157

82

Ogółem naruszeń

493

643

 

Tabela przedstawia ilości i rodzaje ujawnionych naruszeń prawa na podstawie monitoringu.

 

Jak widać z przedstawionej tabeli policjanci dokonywali ujawnienia szeregu wykroczeń zaistniałych na terenie monitorowanym kamerami. Dzięki wsparciu samorządu powiatowego i miejskiego zaplanowano służby ponadnormatywne, które niewątpliwie wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego w newralgicznych miejscach miasta Łuków tj. parku miejskiego, dworca PKS, skwerów przy ul. Zdanowskiego oraz w rejonach lokali gastronomicznych.

W 2014 roku pisemnie i telefonicznie zgłaszano do Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w Łukowie, awarię systemu lub nieprawidłowości w działaniu monitoringu miejskiego. Awarie te dotyczyły w szczególności utraty sterowności kamer zamontowanych w mieście. Problemem jest tez jakość rejestrowanego obrazu. Wykorzystując możliwości techniczne urządzenia, przy maksymalnym przybliżenia obserwowanego obiektu, rozdzielczość obrazu znacznie pogarsza się i na ekranie monitora pojawiają się tzw. piksele, spowodowane utratą łączności pomiędzy kamerą, a odbiornikiem. Powstaje wówczas nieczytelny obraz i jego odczyt szczególnie w porze wieczorowo-nocnej jest utrudniony.

Należy jednak stwierdzić, że zorganizowanie służb ponadnormatywnych oraz zaangażowanie środków finansowych Powiatu i Miasta Łuków, przyczyniło się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łukowa.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie prowadziła aktywną i systematyczną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownictwo komendy i wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach rad i komisji samorządu powiatowego i samorządów gminnych, prowadzili rozmowy z osobami sprawującymi różne funkcje w organach administracji samorządowej.

W kontaktach przedstawiano analizy stanu bezpieczeństwa, prezentowano osiągnięcia Policji, inspirowano do podejmowania działań w różnych kierunkach, mających na celu podniesienie skuteczności pracy i poprawy wizerunku Policji oraz poszerzenia kręgu sprzymierzeńców w staraniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z trudnościami budżetowymi Policji, część działań dotyczyła pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności Policji. W analizowanym okresie Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała łącznie 30 000 zł. z Urzędu Miasta Łuków i z Zarządu Starostwa Powiatowego w Łukowie na zrekompensowanie służb ponadnormatywnych przy obsłudze monitoringu.

W 2014 roku otrzymaliśmy następujące darowizny rzeczowe i finansowe od samorządów powiatu łukowskiego: 

 • Urząd Gminy w Wojcieszkowie  - przekazał bezkontaktowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow w wartości 1450 zł.
 • Urząd Miasta w Łukowie  - przekazał 2 bezkontaktowe wskaźniki obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow w wartości 3198 zł.
 • Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim przekazał meble biurowe dla Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim o wartości 4000 zł.
 • Urząd Miasta w Łukowie  – 20000 zł – darowizna na służby ponadnormatywne przy obsłudze monitoringu miejskiego;
 • Zarząd Powiatu Łukowskiego – 10000 zł – darowizna na służby ponadnormatywne przy obsłudze monitoringu;
 • Urząd Gminy w Trzebieszowie – środki finansowe w wysokości 2000 zł przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
 • Urząd Miasta w Łukowie  – środki finansowe w wysokości 2000 zł przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;

Przekazane darowizny znacznie przyczyniły się do poprawy warunków pracy policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i Komisariatu Policji w Adamowie, podniosły standard użytkowanych pomieszczeń oraz miały duży wpływ na sposób właściwej obsługi interesantów, a także zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu łukowskiego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Łukowie od września 2010 roku włączyła się do innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” prowadzonej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. Jest to propozycja adresowana do uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i uzyskać świadectwo maturalne, a jednocześnie mają ogólne rozeznanie w tym, co zamierzają robić w przyszłości. Do realizacji tego projektu z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zostało oddelegowanych dziewięciu wysoko wykwalifikowanych policjantów. Zgodnie z regulaminem szkoły, środa jest tzw. dniem mundurowym. W tym dniu uczniowie klas mundurowych na wszystkich zajęciach uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich strojach mundurowych. Odbywają się wtedy również zajęcia z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ilości 6 godzin.

Uczniowie tej innowacji poza przyswajaniem treści programowych wynikających z podstawy programowej kształcenia w liceum mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa publicznego, poznają historię Policji, etykę zawodową, elementy prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej (kryminalistyka, prewencja, ruch drogowy), musztra policyjna, rozszerzają wiadomości związane z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami oraz patologiami społecznymi. Uczniowie w ramach zajęć z samoobrony mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, która jest priorytetem rekrutacji do służby w Policji. Uczestniczą również w obozach szkoleniowych i zajęciach praktycznych organizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Biorą również udział w tzw. Otwartych dniach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie poznają szczegółowo ofertą edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji oraz bogatą bazę dydaktyczną oraz kampus.    

Ukończenie tej innowacji nie stwarza wprawdzie szansy na zdobycie uprawnień do pracy w Policji, ale daje możliwość poznania jej specyfiki, skonfrontowania swoich młodzieńczych wyobrażeń z realiami i ewentualnymi trudnościami oraz własnymi ograniczeniami.