2015 r. - Informacja o stanie bezpieczeństwa - KPP Łuków

Informacja o stanie bezpieczeństwa

2015 r.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁUKOWIE W 2015 ROKU

STAN ZAGROŻENIA PRZESTEPCZOŚCIĄ.

 

     Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łukowskiego w 2015 roku odbywała się w oparciu o zadania ujęte w planie pracy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Strategię Rozwoju Policji na lata 2013 – 2015 określone przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

    Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wpływa przede wszystkim poziom zagrożenia przestępczością, w tym przestępczością pospolitą, zagrożenie wykroczeniami, głównie przeciwko mieniu oraz porządkowi i spokojowi publicznemu, zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym, a także zakres występowania różnego rodzaju patologii społecznych.

    Poniżej przedstawione dane wskazują na to, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łukowskiego utrzymuje się na dobrym poziomie.

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE POWIATU ŁUKOWSKIEGO

 

Tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie powiatu łukowskiego w 2015 roku w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria

2014

2015

+/-

Wykrywalność %

przestępstw ogółem

1609

1549

- 60

83,8

przestępstwa kryminalne

843

749

- 94

73,1

bójka i pobicie

24

25

1

100

kradzież

171

148

- 23

51,4

kradzież samochodu

5

9

4

50

kradzież z włamaniem

73

64

- 9

46,3

rozboje

9

5

- 4

100

uszkodzenie rzeczy

51

30

- 21

50

uszczerbek na zdrowiu

54

40

- 14

95,8

zabójstwo

4

3

- 1

100

zgwałcenie

11

3

- 8

100

narkotyki

42

46

4

96,2

gospodarcze

196

201

5

68,8

korupcyjne

13

11

- 2

100

wypadki drogowe

77

73

4

100

nietrzeźwi kierujący

320

301

- 19

100

znęcanie się nad rodziną

100

105

5

100

 

      Jak wynika z powyższych danych w 2015 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wszczęto 1549 postępowań przygotowawczych ogółem, to jest o 60 postępowań mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku, co określa wskaźnik dynamiki na poziomie 96,3%. Wskaźnik wykrywalności ogólnej ukształtował się na poziomie 83,8%.

      Przestępstwa o charakterze kryminalnym stanowiły największą liczbę wszczętych postępowań i wyniosły 749. Było ich mniej o 94 w porównaniu do roku 2014, co stanowiło 48,3% ogółu wszczętych postępowań. Wskaźnik ich wykrywalności wyniósł 73,1% przy wojewódzkim, który wyniósł 60,5%.

      Kolejną kategorią przestępstw o największej ilości wszczętych postępowań w 2015 roku była grupa - nietrzeźwi kierujący. Wynosiła ona 301 wszczętych postępowań i stanowiła 19,4% ogółu wszczętych postępowań. Było ich o 19 mniej niż w 2014 roku.

      Znaczny udział w przestępczości o charakterze kryminalnym w powiecie łukowskim stanowią przestępstwa z siedmiu kategorii: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia, kradzieże samochodu oraz rozboje. Z liczby 382 postępowań w 2014 roku, odnotowaliśmy w 2015 roku spadek o 70 postępowania w siedmiu kategoriach.

       W kategorii przestępstw kradzieży w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku odnotowano spadek o 23 wszczęte postępowania. Wskaźnik wykrywalności
w tej kategorii wyniósł 51,4%.

       W przypadku przestępstw kradzieży z włamaniem w 2015 roku odnotowaliśmy spadek o 9 wszczętych postępowań w stosunku do 2014 roku. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 46,3%.

      Odnotowano również spadek wszczętych postępowań w kategorii uszkodzenia rzeczy o 21 w stosunku do 2014 roku. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 50 %.

      W kategorii przestępstw rozboju odnotowaliśmy spadek o 4 postępowania w porównaniu z 2014 rokiem. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł   100 %.

      W kategorii uszczerbek na zdrowiu odnotowano spadek o 14 postępowań w porównaniu z 2014 rokiem. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 95,8 %.

     W kategorii kradzież samochodu odnotowaliśmy wzrost o 4 wszczęte postępowania przygotowawcze w stosunku do 2014 roku. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 50 %.

     W kategorii przestępstw bójka lub pobicie odnotowano wzrost o 1 wszczęte postępowanie w stosunku do roku 2014. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii wyniósł 100 %.

     W ramach prowadzonych postępowań ustalono przy tym 903 podejrzanych o dokonanie przestępstw, z czego 347 w sprawach kryminalnych. W stosunku do 16 z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

UJĘCIA NA GORACYM UCZYNKU.

    Spośród 903 podejrzanych, 463 (444 w 2014 roku) zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, co stanowi    51,2 % ogólnej liczby sprawców przestępstw.

    Wzrost  liczby osób zatrzymanych na gorącym uczynku, pozwolił na utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności sprawców przestępstw. Fakt ten potwierdza właściwą pracę łukowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TERENIE MIASTA ŁUKÓW

           

Tabela przedstawia jak kształtowało się zagrożenie przestępczością na terenie miasta Łuków w 2015 roku w poszczególnych kategoriach.

 

Kategoria

2014 rok

2015 rok

+ / -

przestępstw ogółem

554

649

+ 95

przestępstwa kryminalne

330

351

+ 21

bójka i pobicie

12

11

- 1

kradzież

80

78

- 2

kradzież samochodu

2

6

+ 4

kradzież z włamaniem

49

33

- 16

rozboje

3

2

- 1

uszkodzenie rzeczy

17

24

+ 7

uszczerbek na zdrowiu

12

23

+ 11

zabójstwo

1

0

- 1

zgwałcenie

2

0

- 2

narkotyki

32

40

+ 8

gospodarcze

78

69

- 9

korupcyjne

1

3

+ 2

wypadki drogowe

21

25

+ 4

nietrzeźwi kierujący

92

65

- 27

znęcanie się nad rodziną

20

35

+ 15

 

 

       W 2015 roku wszczęto 649 postępowań przygotowawczych, dotyczących zdarzeń zaistniałych na terenie miasta Łuków. Z liczby tej 351 to postępowania dotyczące przestępstw kryminalnych.

     Znaczny udział w przestępczości o charakterze kryminalnym w mieście Łuków również stanowią przestępstwa z siedmiu kategorii: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia rzeczy, uszczerbek na zdrowiu oraz bójki i pobicia, kradzieże samochodu oraz rozboje.

       W analizowanym okresie najczęściej przedmiotem zaboru – kradzieży były telefony komórkowe, portfele wraz dokumentami i pieniędzmi. Pokrzywdzeni przez nieuwagę czy pośpiech, pozostawiali mienie gdzie np. wcześniej dokonywali zakupów lub w ich trakcie.

       Przeciwdziałanie narkomanii od kilku lat jest jednym z priorytetów zadań łukowskiej Policji. Jak widać utrzymano wysoki poziom efektywności pracy w tym zakresie. Liczba wszczętych postępowań systematycznie wzrasta. Wszczęto 46 postępowań gdzie w roku ubiegłym takich postępowań wszczęliśmy 42.

      W okresie sprawozdawczym, dzięki rozwojowi prowadzonych spraw, 37 sprawcom, w tym 2 nieletnim, udowodniono 53 przypadki popełnienia przestępstw z tej kategorii. Osiągnięto wykrywalność 96,2%. W strukturze przestępczości narkotykowej dominowało posiadanie środków odurzających. 

    W ubiegłym roku łukowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli 254 gramy amfetaminy; 91,5 grama marihuany i 4,7 grama haszyszu.          

    W 2015 roku łukowscy policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 3 960 000 sztuk papierosów bez znaków skarbowych akcyzy.

    Uszczuplenie w podatku akcyzowym na szkodę Skarbu Państwa wynosi ponad 3 200 000 zł.

    W ubiegłym roku straty poniesione z tytułu popełnionych przestępstw wyniosły 1 228 177 zł (1 410 855 zł w 2014 roku). Policjanci odzyskali mienie wartości 137 295 zł (163 634 zł w 2014 roku) i zabezpieczyli od sprawców przestępstw mienie o wartości 68 650zł (174 275 zł w 2014 roku).         

 

CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE.

     Ważnym czynnikiem w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu jest niewątpliwie szybka reakcja Policji na zgłoszenie. Czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do przybycia patrolu na miejsce wezwania, a następnie szybkie podjęcie czynności przez policjantów jest dla nas ważnym wskaźnikiem, który ma niewątpliwie wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w oczach obywateli.

    Średni czas oczekiwania na interwencję w terenie miejskim wyniósł 7m 34s i zmniejszył się o 16 s w porównaniu do roku ubiegłego. W terenie pozamiejskim średni czas na przybycie patrolu wynosił 16m 28s i wzrósł o 47s w stosunku do 2014 roku. Opóźnienia wynikały najczęściej z dużych odległości, trudnych warunków atmosferycznych czy tez realizacji w tym samym czasie innych interwencji. Miernik ten jest monitorowany na bieżąco dzięki wprowadzeniu elektronicznego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD). Umożliwia on bieżące analizowanie poprawności dyslokacji służby patrolowej.

 

LICZBA WYKONANYCH SŁUŻB.

     W 2015 roku jak i w latach poprzednich do służby patrolowej i obchodowej starano się kierować możliwie maksymalną liczbę policjantów będących w dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych. Celem naszego działania było zapewnienie obecności służb patrolowych i obchodowych w miejscach szczególnie zagrożonych. Skuteczność tych służb w zapobieganiu przypadkom naruszania porządku prawnego, ujawnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prawidłowa reakcja na wszelkie negatywne zachowania wpływające na poczucie bezpieczeństwa była podstawowym i nadrzędnym celem organizacji służby patrolowej i obchodowej. Dyslokacja służby organizowana była na podstawie miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, sporządzanych dla potrzeb planowania służby.

     W tym celu w 2015 roku do służby patrolowej i obchodowej skierowano policjantów, którzy wykonali 13 100 służb (12 652 w 2014 roku). Mimo zmniejszenie struktury etatowej jednostki,  zwiększenia ilości wakatów nastąpił blisko 3,5% wzrost ilości wykonanych służb patrolowych i obchodowych.

 

INTERWENCJE I ZDARZENIA.

     W analizowanym okresie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych, przeprowadzili  9757 interwencji. Jak widać w ciągu doby łukowscy policjanci przeprowadzali średnio blisko 27 interwencji. W 2015 roku w obszarze miejskim policjanci przeprowadzili 4313 interwencje (średnio 12 w ciągu doby) i 3885 interwencje w obszarze pozamiejskim (11 w ciągu doby).

 

Obszar

interwencje 2015 rok

% do ogółu interwencji

Powiat łukowski

9757

100 %

Miasto Łuków

4030

41,3

Gmina Łuków

1307

13,4

Gmina Trzebieszów

439

4,5

Gmina Adamów

517

5,3

Gmina Krzywda

663

6,8

Gmina Serokomla

507

5,2

Gmina Wojcieszków

497

5,1

Miasto Stoczek Łukowski

283

2,9

Gmina Stoczek Łukowski

478

4,9

Gmina Stanin

566

5,8

Gmina Wola Mysłowska

449

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przedstawia ilość interwencji w poszczególnych gminach.

Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej interwencji odnotowano w mieście Łuków – 4030, następnie w gminie Łuków – 1307, gminie Krzywda – 663, gminie Stanin - 566, gminie Adamów - 517.

 

Geografia zdarzeń na terenie miasta Łuków.                     

      Na terenie miasta Łuków najwięcej zdarzeń (interwencje, zgłoszenia o przestępstwach czy wykroczeniach) odnotowano:

I - ul. Międzyrzecka – 433 (łącznie ze zdarzeniami zgłaszanymi w KPP)

II - os. Chącińskiego – 280

III - os. Sienkiewicza – 115

IV - ul. Warszawska – 205

V – ul. Przemysłowa – 157

VI - ul. Rogalińskiego - 140

VII - ul. Piłsudskiego - 132

VIII - ul. Wyszyńskiego - 121

IX – ul. Łapiguz 119

X - os. Klimeckiego - 127

XI - ul. Żelechowska - 92

XII -  ul. Siedlecka – 89

XIII – Al. Kościuszki 78

XIV - ul. Świderska - 66

XV - os. Unitów Podlaskich - 35

XVI - ul. Dmocha - 52

XVII - ul. Jana Pawła II – 22

 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA.

 

     Na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ma wpływ nie tylko poziom przestępczości, ale również wykroczenia. W 2015 roku na terenie powiatu łukowskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie ujawnili ogółem 17051 wykroczeń, za które nakładali mandaty karne, kierowali wnioski o ukaranie do sądu bądź pouczali sprawców wykroczeń.

 

Kategoria

KPP Łuków

/Prewencja/

KPP Łuków /WRD/

KP Adamów

KP Stoczek

Łukowski

Razem

 

pouczenia

2247

756

619

888

4510

mandaty karne

1166

7478

680

875

10199

wnioski o ukaranie

490

766

596

490

2342

zatrzymane prawa jazdy

32

334

9

26

401

zatrzymane dowody rejestracyjne

66

1070

30

14

1180

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ

     W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i jednostek podległych oprócz służby patrolowej i obchodowej również uczestniczyli w zabezpieczeniu imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego.

    W 2015 roku łukowscy policjanci zabezpieczyli 288 meczów piłki nożnej w ramach interwencji, 6 meczów w ramach akcji (impreza masowa) i 8 przejazdów kibiców (mecze na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego), 5 imprez masowych o charakterze rozrywkowych. Nie odnotowano zdarzeń w trakcie imprez przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

PRZEMOC W RODZINIE

     W przypadku przemocy domowej interweniujący policjanci sporządzali tzw. „Niebieskie Karty”, które następnie były przekazywane do zespołów interdyscyplinarnych działających na terenie miast i gmin naszego powiatu. W chwili obecnej na terenie powiatu takich zespołów jest 11 (2 – miejskie i 9 gminnych) na terenie powiatu łukowskiego. Informacja taka docierała również do dzielnicowego, który obejmował zainteresowaniem dana rodzinę.

    W 2015 roku łukowscy policjanci przeprowadzili 379 interwencji w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Na terenie działania KP stoczek Łukowski – 74, natomiast na terenie działania KP Adamów – 59.

    Policjanci odpowiedzialni za zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w 2015 roku odbyli 81 spotkań  w Zespołach Interdyscyplinarnych i 514 w Grupach Roboczych.

    W analizowanym okresie zatrzymano w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych – 72 sprawców przemocy domowej. 62 sprawców usłyszało zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego tj. znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny. Spośród sprawców przemocy w rodzinie 2 zostało tymczasowo aresztowanych.

    Czynnikami charakteryzującymi lokalne uwarunkowania związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie są niewątpliwie alkoholizm, brak jakiegokolwiek zajęcia, frustracja, brak perspektyw na poprawę warunków materialnych, co w znacznym stopniu przekłada się na sytuację w rodzinach i występowanie patologii.

 

DEMORALIZACJA NIELETNICH

    Miernikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie zagrożenia demoralizacją nieletnich jest nie tylko ilość ujawnionych czynów karalnych opisanych w kodeksie karnym, ale także inne zachowania niezgodne z normami społecznymi.

    W 2015 roku na terenie powiatu łukowskiego ujawniono 58 nieletnich sprawców (52 w 2014 roku), którzy dopuścili się 60 czynów karalnych (51 w 2014 roku), w tym 8 przestępstw i 52 wykroczeń (odpowiednio 21 i 30 w 2014 roku).

    Do Sądu Rodzinnego przesłano 145 (164 w 2014 roku) informacji dotyczących demoralizacji nieletnich.

    Nieletni dopuszczają się przede wszystkim czynów karalnych o charakterze kryminalnym takich jak kradzieże, rozboje, bójki i pobicia czy uszkodzenia rzeczy.

      W okresie poddanym analizie zatrzymano 29 (28 w 2014 roku) nieletnich będących pod wpływem alkoholu, 4 (4 w 2014 roku) pod działaniem narkotyków, 24 (12 w 2014 roku) będących na ucieczce z domu i 15 (10 w 2014 roku)  z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

      Podobnie jak w latach poprzednich, tak też w 2015 roku policjanci podejmowali szereg działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego współpracując w tym celu z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 570 spotkań z dziećmi i młodzieżą, pedagogami oraz rodzicami. Spotkania prowadzono w oparciu o:

 • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej",
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 • Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci".

W trakcie tych spotkań poruszano między innymi tematy „Jak nie stać się ofiarą przestępstwa?” , „Odpowiedzialność prawna nieletnich” , „Spotkanie z osobą obcą” , „Bezpieczne zachowanie w miejscu wypoczynku” , „Bezpieczne Gimnazjum” , „Uwaga piesi” i inne.

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej, o ujawnionych przypadkach demoralizacji przekazywano informacje do odpowiednich instytucji i organizacji.

     W 2015 roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie odbyły się trzy debaty społeczne. Dotyczyły one bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzebieszów, gminy Serokomla i gminy Łuków.

     W debatach uczestniczyli  łukowscy policjanci, przedstawiciele lokalnych samorządów, oraz mieszkańcy powiatu. Spotkania te miały na celu włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, oraz poprawę współpracy między policją a społeczeństwem oraz pomocy w sytuacjach, które dla społeczności lokalnej stanowią problemy. Uczestnicy debat zgłaszali swoje uwagi i propozycje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa. Między innymi poruszono temat słabej infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych. Zasygnalizowano również potrzebę zwiększenie ilości patroli policyjnych w newralgicznych miejscach i punktach naszego powiatu. Poruszono również kwestię dalszej realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Debaty pokazały, że istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji zarówno z samorządami i instytucjami, jak też i z lokalną społecznością.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

     Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejny czynnik mający znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. W 2015 roku na terenie powiatu łukowskiego zaistniało 74 wypadki drogowe, w wyniku których 8 osób poniosło śmierć, natomiast 99 zostało rannych. W tym okresie też zanotowano 795 kolizji drogowych.

 

            Powiat Łukowski

Miasto Łuków

Kategoria

2014

2015

2014

2015

 

Wypadki

77

74

21

23

 

Zabici

9

8

0

1

 

Ranni

108

99

30

29

 

Kolizje

846

795

398

357

 

Struktura zdarzeń drogowych

     Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że w ciągu dwunastu miesięcy 2015 roku na drogach naszego powiatu doszło do 74 wypadków oraz 795 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku liczba wypadków spadła o 3, a liczba kolizji drogowych zmniejszyła się o 51. W 2015 roku na drogach naszego powiatu zginęło 8 osób, a 99 osób odniosło obrażenia ciała. W porównaniu do 2014 roku liczba osób które doznały obrażeń ciała skutkujących zgonem zmniejszyła się o 1, o 9 zmniejszyła się liczba osób które odniosły obrażenia ciała w wyniku wypadków drogowych.

 

Główne przyczyny zdarzeń drogowych ze strony kierujących to:

niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu - 26 wypadków, 142 kolizje

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 23 wypadki, 129 kolizji

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 2 wypadki, 31 kolizji

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu  - 2 wypadki, 2 kolizje

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych-2 wypadki, 3 kolizje

- nieprawidłowe skręcanie – 1 wypadek, 37 kolizji

- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami – 4 wypadki, 71 kolizji

- jazda po niewłaściwej stronie drogi – 1 wypadek, 3 kolizje

- jazda bez wymaganego oświetlenia – 1 wypadek, 2 kolizje

- nieprawidłowe wymijanie –  1 wypadek, 17 kolizji

- zmęczenie, zaśnięcie – 1 wypadek, 6 kolizji

- nieprawidłowe cofanie – 1 wypadek, 70 kolizji

- nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 13 kolizji

- nieprawidłowe omijanie – 32 kolizje

- nieprawidłowe zatrzymanie, postój – 2 kolizje

- nieprawidłowe zawracanie – 5 kolizji

- nieprzestrzeganie innych sygnałów – 2 kolizje

- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych – 5 kolizji

Główne przyczyny zdarzeń drogowych ze strony pieszych to:

 • nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 3 wypadki  
 • chodzenie nieprawidłową stroną drogi - 1 wypadek.

     Wśród ofiar wypadków ponad połowę stanowią kierowcy i pasażerowie  65 (5 osób zabitych i 60 rannych).  Wśród pieszych uczestników ruchu w wypadkach uczestniczyło 17 osób - 17 rannych. Wśród kierujących rowerami i motorowerami w wypadkach uczestniczyło 15 rowerzystów i 10 motorowerzystów, spośród których 3 osoby poniosły śmierć a 21 odniosło obrażenia ciała.

    W 2015 roku w powiecie łukowskim na 63 km dróg krajowych zaistniało 15 wypadków drogowych. Na 95 km dróg wojewódzkich odnotowano 17 wypadków. Na 575 km dróg powiatowych zaistniało 30 wypadków drogowych, natomiast na 595 drogach gminnych zaistniało 12 wypadków drogowych. W tych wypadkach znajduje się też 21 zdarzeń które zaistniały w mieście Łuków.

    W analizowanym okresie 1 osoba doznała obrażeń ciała skutkujących jej zgonem w wyniku wypadku drogowego do którego doszło na drodze wojewódzkiej, natomiast 8 osób poniosło śmierć w wyniku wypadków drogowych zaistniałych na drogach powiatowych.

    W okresie tym po 31 osób doznało obrażeń ciała w wypadkach na drogach krajowych i wojewódzkich, 32 osoby doznały obrażeń ciała na drogach powiatowych a 14 osób na drogach gminnych.

    W okresie objętym analizą do najbardziej zagrożonych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu należały:

 • droga krajowa 63 Łuków – Klębów – Biardy, gdzie doszło do 10 wypadków, w których 1 osoba zabita, a 14 zostało rannych. Miały one miejsce w Łukowie na ul. Piłsudskiego 3 wypadki, ul. Wyszyńskiego 2 wypadki, po 1 wypadku na ul. Siedleckiej, Trzaskoniec, i po 1 wypadku w  m. Biardy, Gołąbki, Las Kryńszczak,
 • droga krajowa nr 76 Łuków – Stoczek Łukowski – Kienkówka, na której zaistniało 5 wypadków, w których 8 osób zostało rannych. Miały one miejsce w m. Jamielnik Kolonia 2 wypadki, po 1 wypadku w m. Dąbie, Stary Jamielnik i Nowa Prawda.
 • droga wojewódzka nr 806 Łuków – Trzebieszów – Strzakły – zaistniały 3 wypadki, w których 3 osoby doznały obrażeń ciała. Wszystkie wypadki zaistniały w Łukowie na ul. Międzyrzeckiej.
 • droga wojewódzka nr 807 Łuków – Stanin – Jarczew – zaistniało 4 wypadki drogowego, w których 4 osoby zostały ranne). Miały one miejsce w Łukowie na ul. Żelechowskiej 2 wypadki, i 1 w m. Tuchowicz, oraz Jarczew.
 • droga wojewódzka nr 808 Łuków – Wojcieszków – Serokomla – odnotowano 10 wypadków drogowych, w których 12 osób zostało rannych. Do zdarzeń doszło w m. Świdry 2 wypadki, w Łukowie na ul. Świderskiej 2 wypadki, w m. Bystrzyca 2 wypadki, po 1 w m. Wojcieszków, Serokomla, Szczygły Górne, Siedliska.
 • droga wojewódzka nr 803 odnotowano nie odnotowano wypadków drogowych.
 • drogi powiatoweodnotowano 30 wypadków drogowych, w których zginęło 5 osób i 45 zostało rannych. Do zdarzeń doszło w miejscowościach: po 2 wypadki w miejscowości Zimna Woda, m. Adamów na ul. Targowej i Kościuszki, m. Krynka, m. Konorzatka oraz m. Radoryż Smolany i po 1 wypadku Łuków ul. Jana Pawła II, Al. Kościuszki i Ławecka oraz w m. Wola Bystrzycka, Podgaj, Klimki, Ławki, Szaniawy Matysy, Wagram, Dychawica, Okrzeja Kolonia Rowiny, Siedliska, Krzówka, Stara Wróblina, Wesołówka, Serokomla, Jamielne, Wólka Świątkowa, Krzówka, Wola Gułowska.
 • drogi gminne – odnotowano 12 wypadów, w których 2 osoby zabite i 13 osób zostało rannych. Zdarzenia zaistniały w Łukowie na ul. 11-go listopada, Poważe, 700 – lecia, Sienkiewicza, Stodolna, Browarna oraz w m. Rosy, Ryżki, Wola Okrzejska, Ksawerynów, i 2 w m. Okrzeja Kolonia Rowiny.

      W granicach administracyjnych miasta Łuków, na drogach odnotowano 23 wypadki drogowe. Zaistniały one na ulicach: Międzyrzecka i Piłsudskiego po 3 wypadki,  po 2 na ul. Wyszyńskiego, Żelechowska i Świderska, po 1 wypadku na ul.  Siedlecka, Trzaskoniec, Jana Pawła II, Al. Kościuszki, 11-go Listopada, Poważe, 700 – Lecia, Sienkiewicza, Stodolna, Ławecka, Browarna.

     W 2015 roku przeprowadzono 40207 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wśród uczestników ruchu drogowego. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 192 kierujących pojazdami mechanicznymi którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) i 105 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu (poniżej 0,5 promila) .

W tym samym okresie policjanci zatrzymali 546 nietrzeźwych rowerzystów i 139 w stanie po użyciu alkoholu.

Policjanci WRD KPP Łuków nałożyli ogółem 7478 mandatów karnych z tego na pieszych uczestników ruchu nałożono 1179 mandatów .

     Istotnym elementem służącym poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym były działania profilaktyczne podejmowane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W związku z tym podjęto szereg przedsięwzięć prewen­cyjnych, których celem było zapobieganie zdarzeniom drogowym. W ramach tych działań policjanci miedzy innymi:

 • uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi przedszkolnymi, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w czasie których  omawiali problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takich spotkań w 2015  roku było 218  
 • uczestniczyli także w spotkaniach, ze strażakami z OSP powiatu łukowskiego i rodzicami, gdzie poruszano szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i dorosłych jako uczestników ruchu drogowego,
 • przeprowadzili Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • prowadzili również szereg akcji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu łukowskiego między innymi: „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Truck”, „Pasy”, „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny Weekend”, , „Bezpieczne Wakacje”, „Znicz 2015” i wiele innych.

    Poprawie bezpieczeństwa na drogach służyło także represjonowanie kierowców nie stosujących się do przepisów ruchu drogowego oraz popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe, które są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Policjanci WRD KPP Łuków w ciągu 12 miesięcy 2015 roku ujawnili:

- 3480 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości

         - 293 przypadki nieprawidłowego wyprzedzania.

- 500 przypadków naruszenia przepisów zachowania się wobec pieszych.

 

WYSTAPIENIA I WNIOSKI

      Ważnym elementem w kształtowaniu bezpieczeństwa jest właściwa inżynieria ruchu drogowego. Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Łukowie mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu, wnioskowała do właściwych zarządów dróg o poprawę tego bezpieczeństwa.

     W toku nadzoru nad stanem oznakowania i utrzymania dróg powiatu łukowskiego w  2015 roku przekazano 94 pisemne wystąpienia, dotyczące  stwierdzonych nieprawidłowości do właściwych Zarządów Dróg.

Dotyczyły one miedzy innymi:

 • poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego;
 • budowy lub przeniesienia zatok;
 • zmiany organizacji ruchu.

    73 z  wymienionych wystąpień spotkały się z pisemną odpowiedzią Zarządców Dróg, dotyczącą napraw i modernizacji stwierdzonych przez policjantów nieprawidłowości oraz uchybień, a także przyczynach braku możliwości realizacji wniosków.

    W 2015 roku dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, łukowscy policjanci podjęli również działania skierowane na niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących motocyklami i motorowerami.

 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM

     Komenda Powiatowa Policji w Łukowie prowadziła aktywną i systematyczną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kierownictwo komendy i wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczyli w posiedzeniach rad i komisji samorządu powiatowego i samorządów gminnych, prowadzili rozmowy z osobami sprawującymi różne funkcje w organach administracji samorządowej.

    W kontaktach przedstawiano analizy stanu bezpieczeństwa, prezentowano osiągnięcia Policji, inspirowano do podejmowania działań w różnych kierunkach, mających na celu podniesienie skuteczności pracy i poprawy wizerunku Policji oraz poszerzenia kręgu sprzymierzeńców w staraniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z trudnościami budżetowymi Policji, część działań dotyczyła pozyskiwania środków na dofinansowanie działalności Policji.

W analizowanym okresie Komenda Powiatowa Policji w Łukowie otrzymała środki :

- Urząd Gminy Wola Mysłowska  -  7 000,00 zł.

- Urząd Gminy Stoczek Łukowski  -  11 440, 00 zł.

- Urząd Gminy Wojcieszków  - 2 000,00 zł

- Urząd Gminy Adamów – 7 560,00 zł.

- Urząd Gminy Serokomla – 5 400 zł.

- Urząd Gminy Krzywda – 13 680,00 zł.

- Urząd Gminy Trzebieszów – 7 768,00 zł.

- Urząd Gminy Łuków -  7 000,00 zł.

- Urząd Gminy Stoczek Łukowski  - 3 760,00 zł.

- Starostwo Powiatowe w Łukowie – 28 000,00 zł.

Za otrzymaną kwotę 93 608 zł zakupiono 3 pojazdy  służbowe.

        Ponadto na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Urząd Miasta Łuków i Starostwo Powiatowe w Łukowie przekazały po 3 000 zł  oraz Gmina Łuków przekazała 2 000 zł. 

W 2015 roku otrzymaliśmy następujące darowizny rzeczowe i finansowe od samorządów powiatu łukowskiego:

- Urząd Gminy  Stoczek Łukowski przekazał 3 szafy biurowe oraz wykładzinę podłogową  dla KP w Stoczku Łuk. –   wartość 3 950,08 zł

- Urząd Miasto Łuków przekazał  2 zestawy komputerowe z drukarką  - wartość 8 857,20 zł. oraz tester alkoholu w wydychanym powietrzu ALcoPen – wartość 1353,00 zł dla KPP w Łukowie.

-  Urząd Gminy Trzebieszów przekazał urządzenie AlcoBlow - bezkontaktowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu  -  o wartości 1 3530,00 zł.   dla KPP w Łukowie.

     Przekazane darowizny znacznie przyczyniły się do poprawy warunków pracy policjantów  i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Łukowie i Komisariatu Policji w Adamowie, podniosły standard użytkowanych pomieszczeń oraz miały duży wpływ na sposób właściwej obsługi interesantów, a także zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu łukowskiego.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Łukowie od września 2010 roku włączyła się do innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” prowadzonej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. Jest to propozycja adresowana do uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie średnie i uzyskać świadectwo maturalne, a jednocześnie mają ogólne rozeznanie w tym, co zamierzają robić w przyszłości. Do realizacji tego projektu z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie zostało oddelegowanych dziewięciu wysoko wykwalifikowanych policjantów. Zgodnie z regulaminem szkoły, środa jest tzw. dniem mundurowym. W tym dniu uczniowie klas mundurowych na wszystkich zajęciach uczestniczą w specjalnie przygotowanych dla nich strojach mundurowych. Odbywają się wtedy również zajęcia z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w ilości od 3 do 6 godzin.

     Uczniowie tej innowacji poza przyswajaniem treści programowych wynikających z podstawy programowej kształcenia w liceum mają możliwość zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa publicznego, poznają historię Policji, etykę zawodową, elementy prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej (kryminalistyka, prewencja, ruch drogowy), musztra policyjna, rozszerzają wiadomości związane z profilaktyką uzależnień i zagrożeniami oraz patologiami społecznymi. Uczniowie w ramach zajęć z samoobrony mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną, która jest priorytetem rekrutacji do służby w Policji. Uczestniczą również w obozach szkoleniowych i zajęciach praktycznych organizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Biorą również udział w tzw. Otwartych dniach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie poznają szczegółowo ofertą edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji oraz bogatą bazę dydaktyczną oraz kampus.    

     Ukończenie tej innowacji nie stwarza wprawdzie szansy na zdobycie uprawnień do pracy w Policji, ale daje możliwość poznania jej specyfiki, skonfrontowania swoich młodzieńczych wyobrażeń z realiami i ewentualnymi trudnościami oraz własnymi ograniczeniami.